Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ιστορικό Τμήματος

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ιδρύθηκε με το Π.Δ. 118/2003 (ΦΕΚ 102/Α/5.5.2003) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-04. Ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με έδρα την Κόρινθο. Κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 είχε 634 εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές, 82 υποψήφιους διδάκτορες, 20 μέλη ΔΕΠ, 2 μέλη ΕΕΠ, 2 μέλη ΕΔΙΠ, 3 διοικητικούς υπαλλήλους (2 στη Γραμματεία και 1 στη Βιβλιοθήκη) και 1 Βιβλιοθηκονόμο.

Κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, στο Τμήμα λειτουργούσε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με πέντε κατευθύνσεις (Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη, Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας) και 250 μεταπτυχιακούς φοιτητές και συμμετείχε στο διιδρυματικό – διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» σε συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Πατρών και Αιγαίου και στο κοινό, διακρατικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας

Προγράμματα Σπουδών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος

Το Τμήμα μας είναι αφοσιωμένο στους φοιτητές του και το κοινό καλό. Δύναμη μας, οι άνθρωποι μας. Αξίες μας, η ακαδημαϊκότητα, η συλλογικότητα, η επιμέλεια, η αξιοκρατία. Εμψυχώνουμε την αριστεία στη διδασκαλία, τη γνώση και την έρευνα με καθολική φοιτητική συμμετοχή και σφαιρική αξιολόγηση. Διαμορφώνουμε κριτικά σκεπτόμενους επιστήμονες, διαπλάθουμε συνειδητοποιημένα δημοκρατικούς πολίτες. Προσφέρουμε σύγχρονες διεπιστημονικές προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που συνδυάζουν διεθνή επιστημονική αναγνώριση και επαγγελματική προοπτική. Τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι οι γνωστικοί αιμοδότες που διαμορφώνουν κυβερνητικές αποφάσεις για ατομική και κοινωνική ευημερία. Τα συστήματα κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών είναι τα οργανωμένα πλαίσια συλλογικής δράσης που επηρεάζουν μοίρες ανθρώπων για δικαιότερη ευημερία.

Αυτά υπηρετούμε.

Καθηγητής Δημήτρης Βενιέρης

Αποστολή του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολτικής

Το Τμήμα μας υπηρετεί τη σύζευξη ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, την εναρμόνιση ατομικού και συλλογικού καλού. Μέσω της ακαδημαϊκής διαδικασίας -διδασκαλία, έρευνα, μελέτη, συμμετοχή- επιδιώκει να διαμορφώσει τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς που συναρμόζουν μια συνεκτική κοινωνία δίκαιης ευημερίας. Τρόπους και συμπεριφορές που σηματοδοτούν αυστηρά πρότυπα ακαδημαϊκής ηθικής και εμψυχώνουν ευγενή πρότυπα ατομικών και συλλογικών αξιών. Για ικανοποιημένους φοιτητές που μελετούν και εξελίσσονται, για παθιασμένους καθηγητές που εμπνέουν την ηθική και τα πρότυπα, για συνειδητοποιημένους πολίτες που συμμετέχουν στη δημοκρατία. Σε ένα Τμήμα με αυτόν τον προσανατολισμό, η ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων και η προαγωγή της αλληλεγγύης είναι ένας εγγενής σκοπός ενώ η σύνδεση επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προοπτικής είναι μια εναργής επιδίωξη.

Το Τμήμα μας ενσωματώνει διεπιστημονική διερεύνηση στις αξίες, τις αρχές, τις θεωρητικές γνώσεις, τη μεθοδολογία και τις εφαρμοσμένες πολιτικές στα ακαδημαϊκά πεδία της Κοινωνικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σε αυτό το απαιτητικό και ελκυστικό γνωστικό πλαίσιο ενστερνίζεται την ανάγκη συστηματικής, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και διαδικασιών, βελτίωσης

 • του Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού έργου
 • του ΠΠΣ στην κατεύθυνση σύνδεσης ακαδημαϊκών σπουδών κύρους και υψηλής επαγγελματικής επάρκειας και εναρμόνισης μαθησιακών αποτελεσμάτων και επαγγελματικών προσόντων
 • του χρόνου και της ποιότητας στην ολοκλήρωση σπουδών
 • των μεθόδων αξιολόγησης και επανατροφοδότησης για περαιτέρω πρόοδο
 • της ισόρροπης ανάπτυξης των δύο ακαδημαϊκών κατευθύνσεων (Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική) και όλων των επιπέδων σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ, Διδακτορικές σπουδές και δια βίου μάθηση)
 • της εξωστρέφειας, της κινητικότητας και της διεθνοποίησης σε όλα τα δυνατά επίπεδα

Το Τμήμα μας διαμορφώνει τους στόχους και την αποστολή του υιοθετώντας τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για

 • την προαγωγή κουλτούρας διαλόγου και αλληλοσεβασμού
 • τη δημιουργία νέας εμπεριστατωμένης γνώσης
 • την εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, που θα διευκολύνουν την είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • την υιοθέτηση κριτηρίων ποιότητας, κοινωνικής αποτελεσματικότητας και μακρόπνοου σχεδιασμού
 • την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη μάθηση
 • την αύξηση της ορατότητας και του διεθνούς κύρους μέσω πολιτικών διεθνοποίησης
 • την επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας

Το Τμήμα μας συμφιλιώνει τις ακαδημαϊκές διαδικασίες με τις κοινωνικές δράσεις για κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία, αναπτύσσοντας σε βάθος και πλάτος τη γνώση και την έρευνα στα επιστημονικά πεδία της Κοινωνικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Κοινωνική Πολιτική

Η Κοινωνική Πολιτική είναι η ασπίδα κοινωνικής προστασίας κάθε ανθρώπου από τη στιγμή της γέννησης έως το τέλος του. Η Κοινωνική Πολιτική ως ακαδημαϊκό αντικείμενο μελετά τους τρόπους συλλογικής οργάνωσης της κοινωνικής ευημερίας για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, για την πρόληψη των κοινωνικών κινδύνων, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Είναι ένα διεπιστημονικό αντικείμενο διερεύνησης των κοινωνικών προβλημάτων, το οποίο αντλεί θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από συγγενείς επιστημονικούς κλάδους όπως η κοινωνιολογία, η πολιτική και η οικονομική επιστήμη, η ιστορία, το δίκαιο, η ψυχολογία, η εγκληματολογία, η ανθρωπολογία. Η Κοινωνική Πολιτική ως κοινωνική δράση παραπέμπει σε ένα σχεδιασμένο σύστημα θεσμών και πολιτικών για τη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, για τη δικαιότερη διανομή ευημερίας, για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, για την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο φάσμα δράσης της αλλά και στα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα μας περιλαμβάνονται πεδία όπως η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, η κοινωνική πρόνοια, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η μετανάστευση, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι κοινωνικές διακρίσεις, η εγκληματικότητα, το περιβάλλον. Η Κοινωνική Πολιτική είναι στην ουσία μια κοινωνική στρατηγική, μια κατά βάση δημόσια πολιτική που διαμορφώνεται και ασκείται σε εθνικό, υπερεθνικό-Ευρωπαϊκό και υποεθνικό-τοπικό επίπεδο, ενσωματώνοντας πτυχές του ιδιωτικού τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Το Τμήμα μας θεραπεύει την Κοινωνική Πολιτική προσφέροντας το πλέον σύγχρονο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ελλάδα, καλύπτοντας σφαιρικά και διεπιστημονικά τόσο τη θεωρητική ανάλυση όσο και την πρακτική εφαρμογή της, ικανοποιώντας τις προσδοκίες των φοιτητών του για επιστημονική γνώση και των πτυχιούχων του για επαγγελματική προοπτική.

Εκπαιδευτική Πολιτική

Η Εκπαιδευτική Πολιτική ως επιστημονικό πεδίο μελετά αφενός μεν τη θεσμική συγκρότηση, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και φορέων (σε όλα τα επίπεδα και όλων των ειδών), αφετέρου δε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού) σε μια σειρά σύγχρονους τομείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η αρχική και η συνεχιζόμενη (δια βίου) εκπαίδευση και κατάρτιση, η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, κλπ. To πεδίο μελέτης της εκτείνεται από τους διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το εθνικό κράτος και από το μακροεπίπεδο του κράτους έως το μικροεπίπεδο των επιμέρους εκπαιδευτικών οργανισμών (τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ΑΕΙ) και περιλαμβάνει τόσο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα όσο και το μη κρατικό κοινωνικό τομέα. Στο σύγχρονο κόσμο, ο οποίος υφίσταται σαρωτικές αλλαγές μέσα από τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος καθώς η εκπαίδευση έχει άρρηκτα συνδεθεί με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ειδικότερα, η εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνει τις συνθήκες παραγωγής και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων και συνδιαμορφώνει τους όρους στην απασχόληση, την αγορά εργασίας, την καινοτομία, και την ανάπτυξη. Η εκπαιδευτική πολιτική θεραπεύεται προνομιακά στο δικό μας Τμήμα καθώς και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ωστόσο μπορεί να συναντήσει κανείς το επιστημονικό αυτό πεδίο και σε Παιδαγωγικά Τμήματα καθώς και στους τομείς παιδαγωγικής των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας όπου περιλαμβάνουν συναφή μαθήματα.

Το Τμήμα μας υπηρετεί ευγενείς σκοπούς με όραμα το κοινό καλό. Μια δικαιότερη κοινωνία με εγνωσμένους πολίτες, μια αρμονικότερη ισορροπία ατομικής και κοινωνικής ευημερίας. Προάγει τις συλλογικές αξίες και αναδεικνύει το ρόλο των κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα εφαρμοσμένα δικαιώματα στην υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία ή την κοινωνική ασφάλεια είναι ο καλύτερος τρόπος που έχει ανακαλύψει η ανθρωπότητα για να προάγει την ισότητα και να καταπολεμήσει την ανισότητα. Είναι κατά συνέπεια οι ρίζες του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής αλλά και πηγή διαφοροποίησης του από συγγενή τμήματα. Οι πολιτικές διασφάλισης των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι βασικό πεδίο μελέτης του. Η σύνδεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας είναι βασικός γνώμονας αποτίμησης αυτών των πολιτικών. Η σύνδεση επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προοπτικής είναι βασική ευθύνη προς τους φοιτητές του.

Το Τμήμα μας επιδιώκει την έγκαιρη αλλά και ποιοτική ολοκλήρωση των σπουδών. Εφαρμόζει φοιτητοκεντρικές συμμετοχικές διαδικασίες, συστηματικές πλουραλιστικές και αμφίδρομες αξιολογήσεις, μέτρα ενθάρρυνσης και επιβράβευσης της αριστείας. Συμφιλιώνει ακαδημαϊκές σπουδές και αγορά εργασίας με εναργή σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με προσόντα και δεξιότητες που έχουν επαγγελματική αξία και ζήτηση. Επιζητεί την εξωστρέφεια, την κινητικότητα και τη διεθνή ορατότητα για συνεχή πρόοδο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του. Υιοθετεί ανάλογους στόχους και κριτήρια, υλοποιεί αντίστοιχες διαδικασίες και πρακτικές.

Το Τμήμα μας ενστερνίζεται τη σύνθεση ακαδημαϊκής διαδικασίας και κοινωνικής ευθύνης. Καλλιεργεί ένα περιβάλλον αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, ισονομίας, συμμετοχής, κριτικής σκέψης, κοινωνικής και οικολογικής ευαισθησίας. Συνδέει την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Κοινωνικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η Κοινωνική Πολιτική είναι το γόνιμο έδαφος που ευνοεί την ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η Εκπαιδευτική Πολιτική είναι το θερμοκήπιο που καλλιεργεί τις αξίες που αιμοδοτούν την Κοινωνική Πολιτική. Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική συνυπηρετούν την ισότητα, την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη, συνεπιδρούν στην κοινωνική ευημερία, συναρμόζουν τις προϋποθέσεις για κοινωνική βελτίωση και το όραμα για κοινωνική αλλαγή.

©[2019] Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να μας γράψετε το μήνυμα που επιθυμείτε να μας στείλετε!

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?