Σχεδιασμός και Εφαρμογές Εκπαιδευτικών Πολιτικών (ΚΕΠ8) PDF Εκτύπωση

Σχεδιασμός και Εφαρμογές Εκπαιδευτικών Πολιτικών (ΚΕΠ8)

Μαρία Νικολακάκη

ECTS 4,5

Το μάθημα αυτό εστιάζει  στην παρουσίαση και ανάλυση μεθόδων σχεδιασμού και προγραμματισμού παρεμβάσεων σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το μάθημα οργανώνεται γύρω από το περιεχόμενο της εκπαίδευσης (αναλυτικά προγράμματα και διδακτικές ενότητες) και το εκπαιδευτικό σύστημα (σκοποί και στόχοι, βαθμίδες).

Στόχοι

α. η απόκτηση γνώσεων σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα
β. η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συγκροτούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα
γ. η εισαγωγή και η αρχική εξοικείωση των φοιτητών με θέματα που άπτονται του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και προγραμματισμού.
δ. η απόκτηση βασικών γνώσεων για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και για την συγκρότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εν γένει.
ε. η διασύνδεση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής εφαρμογής.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:
Να γνωρίζουν διαστάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος που αφορούν τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό πολιτικών και τις εφαρμογές τους.
Να προγραμματίζουν εκπαιδευτικές πολιτικές
Να σχεδιάζουν πολιτικές στο χώρο της εκπαίδευσης.

Δομή

13 τρίωρα μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις

Βιβλιογραφία

Κουλαϊδής Β., Τσατσαρώνη Α. (2010), Παιδαγωγικές Πρακτικές: Έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Βρεττός Ι. Καψάλης Α. (1997), Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σχεδιασμός, αξιολόγηση, αναμόρφωση, Αθήνα.