Αξιολόγηση και Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΚΕΠ9) PDF Εκτύπωση

Αξιολόγηση και Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΚΕΠ9)

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη

ECTS 4,5

Το μάθημα αναπτύσσεται σε δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη αφορά τον «λόγο περί ποιότητας» και επισημαίνει διαφορετικές λογικές ποιότητας. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκαν οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, συσχετίζονται με τις αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης της ανώτατης εκπαίδευσης σε συνθήκες νεοφιλελευθερισμού. Συζητείται η Ευρωπαϊκή πολιτική και ο ρόλος της Διαδικασίας της Μπολόνια καθώς και πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στις διαδικασίες αξιολόγησης, πιστοποίησης αλλά και ιεράρχησης των πανεπιστημίων στην ΕΕ.
Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην περίπτωση της Ελλάδας. Συζητείται ο τρόπος εισαγωγής διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και ο ρόλος της ΑΔΙΠ. Παρουσιάζεται το υλικό της ΑΔΙΠ και αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης στα Ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Στόχοι:

Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες γνώσεις για την ιστορία και την εξέλιξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις διαφορετικές λογικές της ποιότητας. Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρείται σήμερα απαραίτητη η διασφάλιση της ποιότητας και να κατανοήσουν τις αξίες που προωθούνται μέσα από τις διάφορες λογικές της.
Να κατανοήσουν ότι οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας αποτελούν ένα «εργαλείο» ελέγχου από απόσταση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και ότι συνδέεται με τον τρέχοντα τρόπο διακυβέρνησης της ανώτατης εκπαίδευσης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και σύγκρισης εννοιών
Ανάπτυξη της ικανότητας συγγραφής επιστημονικής εργασίας
Εισαγωγή στην έρευνα (διερεύνηση βιβλιογραφίας, αξιολόγηση και ιεράρχηση πληροφοριών)
Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων εντός ορισμένου χρόνου, δημόσιος λόγος, χρήση H/Y, χρήση powerpoint)

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση:

Απαλλακτική εργασία (μέχρι 5.000 λέξεις) το θέμα της οποίας ορίζεται μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα. Η εργασία παρουσιάζεται δημόσια και η παρουσίαση αυτή αντιστοιχεί στο 20% του τελικού βαθμού.

Βιβλιογραφία

1. Lee Harvey - Diana Green (1993), «Defining Quality», Assessment and Evaluation in Higher Education, 18, 1, pp. 9-34.
2. Lee Harvey - Berit Askling (2003) «Quality in Higher Education» in
R. Begg (ed), The Dialogue between Higher Education Research and Practice, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, pp. 69-83,
3. S. Schwarz - D.F.Westerheijden (2007) (eds), Accreditation and Evaluation in the European Higher Education Area, Springer, Dordrecht.
4. Counting what is measured or measuring what counts? League tables and their impacts on higher education institutions, HEFCE, 2008.
5. Final Report on progress in quality assurance in higher education, 21.9.2009 COM (2009) 487.
6. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ENQA, 2009.