Στρατηγικός Σχεδιασμός & Στοχοθεσία PDF Εκτύπωση

Για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που παρέχει, το Τμήμα έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους για την επόμενη πενταετία :

Εκπαιδευτικό Έργο

Ερευνητικό έργο

Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση