Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών Συστημάτων (ΚΕΠ3) PDF Εκτύπωση

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών Συστημάτων (ΚΕΠ3)

Δέσποινα Τσακίρη

ECTS 4,5

Στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης: Κοινωνικό-ιστορικά ορόσημα και εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 • Ιστορική προσέγγιση της Εποπτείας και της Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας
 • Η λογοδοσία στην εκπαίδευση : εννοιολογική αποσαφήνιση και διακυβεύματα
 • Πολιτικές προσεγγίσεις της λογοδοσίας στην εκπαίδευση μέσα από τη σχέση κράτους - κοινωνίας – εκπαίδευσης (Φιλελεύθερες, Μαρξιστικές προσεγγίσεις, Προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας, Πλουραλιστικές προσεγγίσεις).
 • Η νομιμοποίηση της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και τα πολιτικά και κοινωνικά διακυβεύματα των μεθόδων εφαρμογής της μέσα από τη διαμόρφωση, επεξεργασία και χρήση δεικτών.

Στόχοι:

 • Ανάλυση του ρόλου της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής δράσης (σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού συστήματος) μέσω διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων που πραγματεύονται τη σχέση κράτος – κοινωνία - εκπαίδευση.
 • Μελέτη των κοινωνικών και πολιτικών διακυβευμάτων του τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής δράσης.  

Προσδωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα είναι σε θέση :

 • Να τεκμηριώνουν τα διακυβεύματα της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής δράσης στο πολιτικό συγκείμενο.
 • Να εντοπίζουν και να τεκμηριώνουν τις διαφορές των πολιτικών προσεγγίσεων για το ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύγχρονο κράτος.
 • Να τεκμηριώνουν το ρόλο της αξιολόγησης σε κάθε μια από τις πολιτικές προσεγγίσεις.
 • Να εντοπίζουν τα πολιτικά και κοινωνικά διακυβεύματα του τρόπου οργάνωσης και εφαρμογής της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής δράσης (δείκτες, επεξεργασία δεικτών, χρήση και δημοσιοποίησή τους).

Δεξιότητες

Οι αποκτηθείσες δεξιότητες αφορούν:

 • Την εξοικείωση με την αποδελτίωση ενός επιστημονικού κειμένου (άρθρου ή κεφαλαίου βιβλίου).
 • Την παρουσίαση και κριτική ανάλυση ενός επιστημονικού άρθρου στη βάση ενός σχεδίου (μοντέλου) προτεινόμενου από τη διδάσκουσα.
 • Τον εντοπισμό βιβλιογραφίας, συναφούς με το αντικείμενο μελέτης.
 • Την καταγραφή βιβλιογραφίας σύμφωνα με το σύστημα APA.
 • Την παρουσίαση εργασίας σε Power-Point στο πλαίσιο του μαθήματος.

Δομή:

Δεκατρείς (13) τρίωρες συναντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματώνονται διαλέξεις καθώς και ορισμένες προαιρετικές παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών.

Αξιολόγηση:

1. Μία υποχρεωτική όχι απαλλακτική εργασία
Παρουσίαση και κριτική ανάλυση ενός επιστημονικού άρθρου (προτεινόμενο από τη Διδάσκουσα ή επιλεγμένο με τη σύμφωνη γνώμη της Διδάσκουσας).
Καταγραφή βιβλιογραφίας (10 βιβλιογραφικών αναφορών) σχετικής με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος
2. Γραπτή εξέταση
Ανάπτυξη θέματος ή σχολιασμός κειμένου.

Βιβλιογραφία

Bonniol J.J., Vial M. (2007), Τα μοντέλα αξιολόγησης: θεμελιώδη κείμενα με ερμηνευτικά σχόλια, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Ζαμπέτα Ε. (1995), Η εκπαιδευτική πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1974-1989. Θεμέλιο, Αθήνα.
Ζμας Α. – Βασιλού Β. (2007), Παγκοσμιοποίηση και Εκπαιδευτική Πολιτική. Μεταίχμιο, Αθήνα.
Μπαγάκης Γ. (επιμ.) (2001), Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου. Μεταίχμιο, Αθήνα.
Παπαδάκης Ν. (2003), Εκπαιδευτική πολιτική: Η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική πολιτική;  Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
Παπακωνσταντίνου Π. (2005), Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο σχολείο- Κριτική ανάλυση-Υλικό στήριξης, Μεταίχμιο, Αθήνα.