Όραμα PDF Εκτύπωση

Το Τμήμα μας υπηρετεί ευγενείς σκοπούς με όραμα το κοινό καλό. Μια δικαιότερη κοινωνία με εγνωσμένους πολίτες, μια αρμονικότερη ισορροπία ατομικής και κοινωνικής ευημερίας. Προάγει τις συλλογικές αξίες και αναδεικνύει το ρόλο των κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα εφαρμοσμένα δικαιώματα στην υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία ή την κοινωνική ασφάλεια είναι ο καλύτερος τρόπος που έχει ανακαλύψει η ανθρωπότητα για να προάγει την ισότητα και να καταπολεμήσει την ανισότητα. Είναι κατά συνέπεια οι ρίζες του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής αλλά και πηγή διαφοροποίησης του από συγγενή τμήματα. Οι πολιτικές διασφάλισης των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι βασικό πεδίο μελέτης του. Η σύνδεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας είναι βασικός γνώμονας αποτίμησης αυτών των πολιτικών. Η σύνδεση επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προοπτικής είναι βασική ευθύνη προς τους φοιτητές του.

Το Τμήμα μας επιδιώκει την έγκαιρη αλλά και ποιοτική ολοκλήρωση των σπουδών. Εφαρμόζει φοιτητοκεντρικές συμμετοχικές διαδικασίες, συστηματικές πλουραλιστικές και αμφίδρομες αξιολογήσεις, μέτρα ενθάρρυνσης και επιβράβευσης της αριστείας. Συμφιλιώνει ακαδημαϊκές σπουδές και αγορά εργασίας με εναργή σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με προσόντα και δεξιότητες που έχουν επαγγελματική αξία και ζήτηση. Επιζητεί την εξωστρέφεια, την κινητικότητα και τη διεθνή ορατότητα για συνεχή πρόοδο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του. Υιοθετεί ανάλογους στόχους και κριτήρια, υλοποιεί αντίστοιχες διαδικασίες και πρακτικές.

Το Τμήμα μας ενστερνίζεται τη σύνθεση ακαδημαϊκής διαδικασίας και κοινωνικής ευθύνης. Καλλιεργεί ένα περιβάλλον αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, ισονομίας, συμμετοχής, κριτικής σκέψης, κοινωνικής και οικολογικής ευαισθησίας. Συνδέει την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Κοινωνικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η Κοινωνική Πολιτική είναι το γόνιμο έδαφος που ευνοεί την ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η Εκπαιδευτική Πολιτική είναι το θερμοκήπιο που καλλιεργεί τις αξίες που αιμοδοτούν την Κοινωνική Πολιτική. Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική συνυπηρετούν την ισότητα, την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη, συνεπιδρούν στην κοινωνική ευημερία, συναρμόζουν τις προϋποθέσεις για κοινωνική βελτίωση και το όραμα για κοινωνική αλλαγή.