Γνωστικά Αντικείμενα PDF Εκτύπωση

Κοινωνική Πολιτική

Η Κοινωνική Πολιτική είναι η ασπίδα κοινωνικής προστασίας κάθε ανθρώπου από τη στιγμή της γέννησης έως το τέλος του. Η Κοινωνική Πολιτική ως ακαδημαϊκό αντικείμενο μελετά τους τρόπους συλλογικής οργάνωσης της κοινωνικής ευημερίας για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, για την πρόληψη των κοινωνικών κινδύνων, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Είναι ένα διεπιστημονικό αντικείμενο διερεύνησης των κοινωνικών προβλημάτων, το οποίο αντλεί θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από συγγενείς επιστημονικούς κλάδους όπως η κοινωνιολογία, η πολιτική και η οικονομική επιστήμη, η ιστορία, το δίκαιο, η ψυχολογία, η εγκληματολογία, η ανθρωπολογία. Η Κοινωνική Πολιτική ως κοινωνική δράση παραπέμπει σε ένα σχεδιασμένο σύστημα θεσμών και πολιτικών για τη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, για τη δικαιότερη διανομή ευημερίας, για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, για την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο φάσμα δράσης της αλλά και στα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα μας περιλαμβάνονται πεδία όπως η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, η κοινωνική πρόνοια, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η μετανάστευση, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι κοινωνικές διακρίσεις, η εγκληματικότητα, το περιβάλλον. Η Κοινωνική Πολιτική είναι στην ουσία μια κοινωνική στρατηγική, μια κατά βάση δημόσια πολιτική που διαμορφώνεται και ασκείται σε εθνικό, υπερεθνικό-Ευρωπαϊκό και υποεθνικό-τοπικό επίπεδο, ενσωματώνοντας πτυχές του ιδιωτικού τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Το Τμήμα μας θεραπεύει την Κοινωνική Πολιτική προσφέροντας το πλέον σύγχρονο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ελλάδα, καλύπτοντας σφαιρικά και διεπιστημονικά τόσο τη θεωρητική ανάλυση όσο και την πρακτική εφαρμογή της, ικανοποιώντας τις προσδοκίες των φοιτητών του για επιστημονική γνώση και των πτυχιούχων του για επαγγελματική προοπτική.


Εκπαιδευτική Πολιτική

Η Εκπαιδευτική Πολιτική ως επιστημονικό πεδίο μελετά αφενός μεν τη θεσμική συγκρότηση, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και φορέων (σε όλα τα επίπεδα και όλων των ειδών), αφετέρου δε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού) σε μια σειρά σύγχρονους τομείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η αρχική και η συνεχιζόμενη (δια βίου) εκπαίδευση και κατάρτιση, η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, κλπ. To πεδίο μελέτης της εκτείνεται από τους διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το εθνικό κράτος και από το μακροεπίπεδο του κράτους έως το μικροεπίπεδο των επιμέρους εκπαιδευτικών οργανισμών (τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ΑΕΙ) και περιλαμβάνει τόσο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα όσο και το μη κρατικό κοινωνικό τομέα. Στο σύγχρονο κόσμο, ο οποίος υφίσταται σαρωτικές αλλαγές μέσα από τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος καθώς η εκπαίδευση έχει άρρηκτα συνδεθεί με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ειδικότερα, η εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνει τις συνθήκες παραγωγής και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επαγγελματικών προσόντων και δικαιωμάτων και συνδιαμορφώνει τους όρους στην απασχόληση, την αγορά εργασίας, την καινοτομία, και την ανάπτυξη. Η εκπαιδευτική πολιτική θεραπεύεται προνομιακά στο δικό μας Τμήμα καθώς και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ωστόσο μπορεί να συναντήσει κανείς το επιστημονικό αυτό πεδίο και σε Παιδαγωγικά Τμήματα καθώς και στους τομείς παιδαγωγικής των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας όπου περιλαμβάνουν συναφή μαθήματα.