Πολιτική Ποιότητας PDF Εκτύπωση

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών στους φοιτητές του, σύμφωνη τόσο με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών όσο και την θεσπισμένη αποστολή και το στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος αποτελούν

 • Το όραμα, η αποστολή και η προνομιακή θέση του Τμήματος στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας Ο στρατηγικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και τα ετήσια πλάνα δράσης
 • Η σύμπλευση με τις αρχές, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης της ποιότητας του ΕΧΑΕ, το εθνικό και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
 • Η δέσμευση του Τμήματος για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας, τόσο μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και στις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο τη διαρκή βελτίωσή του.
 • Ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας που ακολουθεί.
 • Η διαφάνεια και η δημόσια πληροφόρηση για τις δράσεις του.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής το Τμήμα:

 • Διαμορφώνει ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που έχει στόχο την σύνδεση του Τμήματος με κοινωνία και την αγορά εργασίας και την αύξηση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής συμβολής των αποφοίτων του
 • Προσδιορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
 • Υιοθετεί μια πολιτική επιβράβευσης της αριστείας των φοιτητών του
 • Υποστηρίζει την διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του και προωθεί τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα
 • Ακολουθεί εσωτερικές διαδικασίες που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση του διδακτικού και του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
 • Συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ετήσια ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του ΠΠΣ 

Το Τμήμα δεσμεύεται για την υλοποίηση της πολιτικής που παραπάνω περιγράφεται