Στρατηγικός σχεδιασμός & Στοχοθεσία PDF Εκτύπωση

Για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που παρέχει, το Τμήμα έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους για την επόμενη πενταετία : 

Εκπαιδευτικό Έργο

Αύξηση του αριθμού αποφοίτων του Τμήματος που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους εντός του κανονικού χρόνου σπουδών (ν) σε 20% σε βάθος πενταετίας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού:

(α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές του Τμήματος κατανέμονται σε συμβούλους καθηγητές, που παρακολουθούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, με στόχο τον εντοπισμό των όποιων προβλημάτων και την άμεση παρέμβαση για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών στον προβλεπόμενο χρόνο.

(β) Κατά την ετήσια αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών (Μάιος 2018) αποφασίστηκε από τη Γ.Σ., μετά από πρόταση της Επιτροπής Σπουδών του Τμήματος, σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου, από 52 σε 42 σύμφωνα και με τις υποδείξεις των εξωτερικών αξιολογητών. Στο νέο πρόγραμμα εισήχθησαν μαθήματα εμβάθυνσης τόσο στα μαθήματα κορμού, όσο και στα μαθήματα των κατευθύνσεων.

Αύξηση του ποσοστού φοιτητών με μέση τιμή πτυχίου άνω του 8, σε 12% σε βάθος πενταετίας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Τμήμα:


(α) Υιοθέτησε από το 2017-18 πολιτική επιβράβευσης της αριστείας για την ενεργότερη εμπλοκή και την παροχή κινήτρων των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. (Περιγράφεται αναλυτικά στο κεφ.4 της πρότασης πιστοποίησης)

(β) Αναμόρφωσε τις διδακτικές πρακτικές προωθώντας περισσότερο ενεργητικές μορφές μάθησης. (Περιγράφεται αναλυτικά στο κεφ.3 της πρότασης πιστοποίησης).

(γ) Αναμόρφωσε τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών φροντίζοντας η αξιολόγησή τους να είναι συνεχής διαμορφωτική.

Κάλυψη, σε βάθος τριετίας, του 90% των τεταρτοετών (ή/και επι πτυχίω) φοιτητών με θέσεις πρακτικής άσκησης σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους (μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων κατά 3-4%). Διαμόρφωση βάσης δεδομένων και τήρηση στοιχείων για τους φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση και τον φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν.

Αυτή τη στιγμή καλύπτεται με θέσεις πρακτικής άσκησης το 80% των φοιτητών του Τμήματος. Δεδομένης της υποχρεωτικότητας της πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών η στοχοθεσία αφορά λιγότερο την αύξηση του αριθμού των θέσεων πρακτικής που βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών και περισσότερο τη συνάφεια τους με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Στόχος είναι η καλύτερη διασύνδεση της πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα σπουδών και η ταχύτερη απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας :

(α) Η πρακτική άσκηση οργανώνεται με ευθύνη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, με στόχο την επιλογή φορέων που συνδέονται άμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης παρακολουθεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης ανά έτος

(β) Η εποπτεία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ανατίθεται σε επόπτες καθηγητές, οι οποίοι συνεργάζονται με τους συμβούλους καθηγητές των φοιτητών και την Επιτροπή Πρακτική Άσκησης του Τμήματος.

(γ) Η πρακτική άσκηση μετατέθηκε στο 8ο εξάμηνο φοίτησης, όταν οι φοιτητές είναι πλέον ώριμοι και ετοιμάζονται για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, ενώ η βαρύτητα της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε 15 ΕCTS.

(δ) Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων των φορέων και των φοιτητών καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων του Τμήματος και αξιολογούνται ανά έτος από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

Αύξηση της συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων στη διδασκαλία

Συμμετοχή των ΥΔ του Τμήματος στη διδασκαλία των μαθημάτων, με την προσφορά μίας (1) διάλεξης ανά εξάμηνο σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών συναφή με το πεδίο έρευνάς τους, παρουσία του κύριου διδάσκοντα και χωρίς αμοιβή. Ο ΥΔ αποκτά διδακτική εμπειρία, παρουσιάζει αποτελέσματα της έρευνάς του, λαμβάνει ανατροφοδότηση από τους φοιτητές και ενισχύεται η συμμετοχή του στην ακαδημαϊκή δραστηριότητα του Τμήματος.

Με στόχο τη διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του το Τμήμα έχει εντάξει στο σχεδιασμό του την παροχή πιστοποιητικού διδακτικής επάρκειας από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μόλις διευκρινισθούν οι προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου.

Ερευνητικό Έργο


Το Τμήμα παρά τη σημαντική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του, όπως προκύπτει τόσο από τα στοιχεία του ΕΛΚΕ – ΠΑΠΕΛ όσο και από το ΟΠΕΣΠ – ΑΔΙΠ, δεν διαθέτει σαφή ερευνητικό σχεδιασμό. Από το 2017-2018 δημιουργήθηκε Επιτροπή Έρευνας του Τμήματος για την παρακολούθηση του ερευνητικού έργου του Τμήματος με στόχο

  • Την καταγραφή των ενεργών ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος ετησίως σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΠΕΣΠ – ΑΔΙΠ (Ευρωπαϊκά/Εθνικά – ύψος χρηματοδότησης κλπ)
  • Την καταγραφή του έργου που παράγεται στη βάση ερευνητικών προγραμμάτων (δημοσιεύσεις Μελών ΔΕΠ, δημοσιεύσεις Μεταδιδακτόρων, δημοσιεύσεις ΥΔ).
  • Την αύξηση συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα

Το Τμήμα, σε σύνδεση με την πολιτική προώθησης της Αριστείας, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους πέντε φοιτητές με την καλύτερη επίδοση στα μαθήματα Κατεύθυνσης στο τρίτο έτος σπουδών τους, να εργαστούν σε ερευνητικά έργα του Τμήματος κατά το 4ο έτος των σπουδών τους.

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση


Αύξηση του αριθμού των εξερχομένων φοιτητών σε 10 ανά ακαδημαϊκό έτος. Αυτή τη στιγμή ο Μ.Ο εξερχόμενων φοιτητών την τελευταία πενταετία είναι 7,5 ανά έτος.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Τμήμα

(α) Αναγνωρίζει όλες τις πιστωτικές μονάδες ECTS που λαμβάνει ο φοιτητής στο Τμήμα υποδοχής αντιστοιχίζοντάς τες με μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

(β) Κάνει χρήση της πολιτικής του Πανεπιστημίου για επιδότηση των αεροπορικών εισιτηρίων των εξερχόμενων Ερασμιακών φοιτητών με το ποσό των 400€ (πλέον της υποτροφίας που λαμβάνει ο φοιτητής).

(γ) Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS, μέσω ενημερωτικών συναντήσεων που οργανώνει η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων – ERASMUS στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και στις οποίες συμμετέχουν φοιτητές Εrasmus προηγουμένων ετών και μεταφέρουν τις εμπειρίες τους.

Δημιουργία, σε συνεργασία με το ΠΕΔΙΣ, σε βάθος διετίας προγράμματος ομάδας μαθημάτων κάθε εξάμηνο τα οποία θα προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα, με στόχο την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού εισερχόμενων Ερασμιακών φοιτητών.

Μετακίνηση εκ περιτροπής 3 διδασκόντων (ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ) ανά έτος σε ιδρύματα του εξωτερικού, είτε για διδασκαλία, είτε για προπαρασκευαστικές επισκέψεις με στόχο την αύξηση του ενεργού αριθμού συμφωνιών.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Τμήμα

(α) Αξιολογεί θετικά κατά την εξέλιξη των διδασκόντων τη συμμετοχή σε δράσεις κινητικότητας

(β) Ενισχύει τις μετακινήσεις οικονομικά μέσω του τακτικού προϋπολογισμού.

Μετακίνηση 1 μέλους του διοικητικού προσωπικού ανά ακαδημαϊκό έτος εκ περιτροπής σε ιδρύματα του εξωτερικού με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Η συμμετοχή αυτή θα αξιολογείται ως θετικό στοιχείο στην εξέλιξή του.

Η στοχοθεσία του Τμήματος αποτυπώνεται σε ετήσια πλάνα δράσης, παρακολουθείται ετησίως και εάν παραστεί ανάγκη αναμορφώνεται με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος μετά από εισήγηση του Προέδρου.