Αποστολή PDF Εκτύπωση

Το Τμήμα μας υπηρετεί τη σύζευξη ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, την εναρμόνιση ατομικού και συλλογικού καλού. Μέσω της ακαδημαϊκής διαδικασίας -διδασκαλία, έρευνα, μελέτη, συμμετοχή- επιδιώκει να διαμορφώσει τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς που συναρμόζουν μια συνεκτική κοινωνία δίκαιης ευημερίας. Τρόπους και συμπεριφορές που σηματοδοτούν αυστηρά πρότυπα ακαδημαϊκής ηθικής και εμψυχώνουν ευγενή πρότυπα ατομικών και συλλογικών αξιών. Για ικανοποιημένους φοιτητές που μελετούν και εξελίσσονται, για παθιασμένους καθηγητές που εμπνέουν την ηθική και τα πρότυπα, για συνειδητοποιημένους πολίτες που συμμετέχουν στη δημοκρατία. Σε ένα Τμήμα με αυτόν τον προσανατολισμό, η ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων και η προαγωγή της αλληλεγγύης είναι ένας εγγενής σκοπός ενώ η σύνδεση επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προοπτικής είναι μια εναργής επιδίωξη.

Το Τμήμα μας ενσωματώνει διεπιστημονική διερεύνηση στις αξίες, τις αρχές, τις θεωρητικές γνώσεις, τη μεθοδολογία και τις εφαρμοσμένες πολιτικές στα ακαδημαϊκά πεδία της Κοινωνικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σε αυτό το απαιτητικό και ελκυστικό γνωστικό πλαίσιο ενστερνίζεται την ανάγκη συστηματικής, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και διαδικασιών, βελτίωσης

 • του Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού έργου
 • του ΠΠΣ στην κατεύθυνση σύνδεσης ακαδημαϊκών σπουδών κύρους και υψηλής επαγγελματικής επάρκειας και εναρμόνισης μαθησιακών αποτελεσμάτων και επαγγελματικών προσόντων
 • του χρόνου και της ποιότητας στην ολοκλήρωση σπουδών
 • των μεθόδων αξιολόγησης και επανατροφοδότησης για περαιτέρω πρόοδο
 • της ισόρροπης ανάπτυξης των δύο ακαδημαϊκών κατευθύνσεων (Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική) και όλων των επιπέδων σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ, Διδακτορικές σπουδές και δια βίου μάθηση)
 • της εξωστρέφειας, της κινητικότητας και της διεθνοποίησης σε όλα τα δυνατά επίπεδα

Το Τμήμα μας διαμορφώνει τους στόχους και την αποστολή του υιοθετώντας τη στρατηγική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για

 • την προαγωγή κουλτούρας διαλόγου και αλληλοσεβασμού
 • τη δημιουργία νέας εμπεριστατωμένης γνώσης
 • την εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, που θα διευκολύνουν την είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • την υιοθέτηση κριτηρίων ποιότητας, κοινωνικής αποτελεσματικότητας και μακρόπνοου σχεδιασμού
 • την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη μάθηση
 • την αύξηση της ορατότητας και του διεθνούς κύρους μέσω πολιτικών διεθνοποίησης
 • την επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας

Το Τμήμα μας συμφιλιώνει τις ακαδημαϊκές διαδικασίες με τις κοινωνικές δράσεις για κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία, αναπτύσσοντας σε βάθος και πλάτος τη γνώση και την έρευνα στα επιστημονικά πεδία της Κοινωνικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.