Λογαριασμός Πρόσβασης στις Δικτυακές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου PDF Εκτύπωση

Οι φοιτητές παραλαμβάνουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (username και password) στις δικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από την Γραμματεία με την εγγραφή τους στο Τμήμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί που αποκτούν οι φοιτητές είναι απαραίτητοι καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους (είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας, αίτηση χορήγησης συγγραμμάτων, παραγγελία συγγραμμάτων κ. α.) και οι φοιτητές θα πρέπει να φροντίσουν για την ασφαλή φύλαξη ή απομνημόνευσή τους.