Κινήσεις για επαγγελματικά δικαιώματα PDF Εκτύπωση

1. Ύστερα από σχετικό αίτημα του τμήματος για ένταξη των αποφοίτων του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων εκδόθηκε το αρ.πρωτ. 31/31-7-2017 απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (ανακοινοποίηση στο ορθό 12-9-2017) του Ι.Ε.Π., που αφορά στο υπ’ αριθμ. 14/26-07-2017 Πρακτικό της επιτροπής ένταξης σε κλάδους εκπαιδευτικών. Με βάση τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ένταξης σε Κλάδους Εκπαιδευτικών αποφάσισε η εν λόγω Επιτροπή την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων.

Η θετική εισήγηση του Ι.Ε.Π. ενεργοποίησε τη διαδικασία ένταξης των αποφοίτων του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής τους στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων και έπειτα στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών ύστερα από την έκδοση του ν. 4521/2018 (ενοποίηση κλάδου ΠΕ10 Κοινωνιλόγοι και ΠΕ13 Πολιτικοί Επιστήμονες και Νομικοί.

2. Προκειμένου πραγματοποιηθεί η ένταξη των εν λόγω πτυχιούχων στον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος (άρθρο 13, παρ.2 του ν.3149/2003). Ειδικότερα, όσον αφορά στην διαδικασία έκδοσης του εν λόγω π.δ/τος, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ συνέταξαν και προώθησαν ιεραρχικά σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση), το οποίο όμως μετά την έκδοση του ν. 4521/2018, επεστράφη για αναδιαμόρφωση περιεχομένου.

Εν συνεχεία και κατόπιν της αναπροσαρμογής του, προωθήθηκε εκ νέου. Ο Υπουργός Παιδείας υπέγραψε τη σχετική διάταξη και εκκρεμεί η υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να εκδοθεί το σχετικό διάταγμα.

3. Εκκρεμεί η θεσμική αναγώριση των δύο κατευθύνσεων του Τμήματος .