Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (ΚΕΠ10) PDF Εκτύπωση

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (ΚΕΠ10)

Θανάσης Κατσής

ECTS 4,5

Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζεται σε δύο θεματικές ενότητες:
Στην πρώτη ενότητα (Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και πολιτικές αποφάσεις) αναλύονται βασικές έννοιες εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης και αναπτύσσεται ένας προβληματισμός σχετικά με τους παράγοντες (εσωτερικούς και διεθνείς) οι οποίοι παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων για την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
Στη δεύτερη ενότητα (Εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων) αναλύονται οι βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης (συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας) των συστημάτων. Παρουσιάζεται η διοικητική οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και εξετάζεται ο ρόλος του διοικητικού στελέχους στην εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων για την εκπαίδευση αλλά και στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται αναφορά στη δομή του σημερινού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και επιχειρείται μία ιστορική αναδρομή στις επιχειρούμενες αλλαγές – μεταρρυθμίσεις από το 1950 έως σήμερα.

Στόχοι

Στόχοι του παρόντος μαθήματος είναι:

  • Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εσωτερικών και των διεθνών παραγόντων που διαμορφώνουν τις κεντρικές κατευθύνσεις στην εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών
  • Η παρουσίαση της διοικητικής οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σήμερα αλλά και στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν.
  • Η περιγραφή του εκπαιδευτικού συστήματος με όρους εισόδων (inputs), διαδικασιών (processes) και αποτελεσμάτων (outcomes).


Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Αντιστοιχίζουν τις σύγχρονες τάσεις στην οργάνωση και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών με κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις υπερεθνικών οργανισμών όπως η Ε.Ε. και ο ΟΟΣΑ.
  • Περιγράφουν τη διοικητική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, κατανοώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της δομής όταν συγκρίνονται με τις αντίστοιχες δομές άλλων χωρών της Ευρώπης
  • Αναγνωρίζουν κρίσιμους πόρους, διαδικασίες και αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.
  • Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού οργανισμού ο οποίος λειτουργεί με βάση τις αρχές της αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελικές γραπτές εξετάσεις (βαρύτητα 80%) αλλά και με μικρές ομαδικές εργασίες που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%).

Βιβλιογραφία

  • Πασιαρδής Π. (2004), Εκπαιδευτική Ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή, Μεταίχμιο, Αθήνα.
  • Πασιαρδής Π.  & Γ. Πασιαρδή (2000), Αποτελεσματικά Σχολεία: Πραγματικότητα ή Ουτοπία, Τυπωθήτω, Αθήνα.