Αντεγκληματική Πολιτική (ΚΚΠ10) PDF Εκτύπωση

Αντεγκληματική Πολιτική (ΚΚΠ10)

Βασίλης Καρύδης

ECTS 4,5

Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η μελέτη της αντεγκληματικής πολιτικής ως δημόσιας πολιτικής και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του φαινομένου του εγκλήματος.

Το μάθημα συγκροτείται από τρεις ενότητες, ως εξής:

  • Το δικαίωμα της ασφάλειας και η ασφάλεια των δικαιωμάτων
  • Μορφές εγκληματικότητας και προσαρμογές αντεγκληματικής πολιτικής
  • Μοντέλα αντεγκληματικής πολιτικής

Στόχοι

Ως βασικός στόχος προσδιορίζεται η κατανόηση των οργάνων χάραξης και εφαρμογής της αντεγκληματικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και οι βασικοί άξονες διαμόρφωσης της εν λόγω πολιτικής.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές καλούνται να αντιληφθούν διεξοδικά τα διαφορετικά πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής μέσα από μία συγκριτική προσέγγιση, μελετώντας τις εφαρμογές των πολιτικών ασφάλειας και πρόληψης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Επίσης επιδιώκεται μία κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών αντιμετώπισης του εγκλήματος και του σύγχρονου περιεχομένου των εννοιών της ποινικότητας και της ασφάλειας, όπως αυτές αναδιατάσσονται στο πλαίσιο της εξέλιξης του κοινωνικού κράτους.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.
Επιπλέον 10% για την εκπόνηση εργασιών σε εθελοντική βάση.

Βιβλιογραφία

Παπαθεοδώρου Θ. (2005), Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματική πολιτική, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
Πανούσης Ι. (2007), Eγκληματογενείς και εγκληματογόνοι κίνδυνοι, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.