Ιστορία της Ελληνικής Διασποράς (ΕΕ17) PDF Εκτύπωση

Ιστορία της Ελληνικής Διασποράς (ΕΕ17) (δεν προσφέρεται κατά το 2013-2014)

Λίνα Βεντούρα

ECTS 4,5

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις. Περιοδολόγηση. Τόποι καταγωγής και εγκατάστασης. Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Κρατικές πολιτικές και νόμοι. Οικονομικές συγκυρίες και εργασία. Κοινωνίες υποδοχής και οι κοινότητες των απόδημων. Θεσμική οργάνωση. Στιγματισμός και ξενοφοβία. Κοινωνική θέση και μεταβολή στο χρόνο. Η διάσταση του φύλου και των γενεών. Στρατηγικές και ταυτότητες. Παλιννόστηση. Σχέσεις με την Ελλάδα. Η ελληνική διασπορά στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία. Θέσεις και αντιθέσεις στο δημόσιο και τον επιστημονικό χώρο. Από τους μετανάστες στη διασπορά.

Στόχοι:

Η κατανόηση και η ικανότητα ανάλυσης:
α. των αιτιών των αποδημιών
β. των αλλαγών στα χαρακτηριστικά των μετακινούμενων στο χρόνο
γ. της σημασίας των κρατικών πολιτικών
δ. της βαρύτητας του χρόνου στις διαδικασίες ενσωμάτωσης

Προσδοκώμενα Mαθησιακά Aποτελέσματα:

Η ικανότητα επισήμανσης και αιτιολόγησης των σημαντικότερων αλλαγών στην ιστορία της αποδημίας
Η βαθύτερη κατανόηση των σημερινών πληθυσμιακών μετακινήσεων

Δομή:

13 εβδομαδιαία τρίωρα μαθήματα με παρουσίαση θεματικών από τη διδάσκουσα, προβολή και σχολιασμό ντοκυμαντέρ, και συζήτηση με τους φοιτητές/τριες

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο μάθημα μπορούν, μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα, να εκπονήσουν εργασία (2000-5.000 λέξεις), η οποία -εφόσον είναι προβιβάσιμη- θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση κατά 50%.

Βιβλιογραφία

  • Βεντούρα Λ., Λ. Μπαλτσιώτης (2013), Το έθνος πέραν των συνόρων. «Ομογενειακές» πολιτικές του ελληνικού κράτους, Βιβλιόραμα, Αθήνα.
  • Clogg R. (2004), Η Ελληνική Διασπορά στον 20ό αιώνα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
  • Χασιώτης Ι. Κ. (1993), Επισκόπηση της ιστορίας της Νεοελληνικής διασποράς, Βάνιας, Θεσσαλονίκη.
  • Χασιώτης Ι. Κ., Ό. Κατσιαρδή-Hering, Ε. Α. Αμπατζή (επιμ.) (2006), Οι Έλληνες στη Διασπορά 15ος-21ος αι., Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα.