Οικονομικά της Εκπαίδευσης (ΚΕΠ11) PDF Εκτύπωση

Οικονομικά της Εκπαίδευσης (ΚΕΠ11)
Θανάσης Κατσής

ECTS 4,5

Το μάθημα αναλύει βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, η ιδιωτική και κοινωνική αποδοτικότητα της εκπαίδευσης, οι συναρτήσεις εισοδήματος, η έννοια του φίλτρου και της εξωτερικότητας. Η προσέγγιση του μαθήματος, αν και κάνει χρήση ποσοτικών-οικονομικών δεικτών, είναι η κατανόηση των εφαρμογών τους στην εκπαίδευση και όχι η μαθηματική επεξεργασία.

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να:
(α) Ερμηνεύει τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου
(β) Γνωρίζει τις διαφορετικές πλευρές της αποδοτικότητας στην εκπαίδευση
(γ) Προτείνει τρόπους εφαρμογής οικονομικής ανάλυσης στην εκπαίδευση
(δ) Κατανοεί τις διαφορετικές συναρτήσεις εισοδήματος

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

  • Ανάπτυξη κριτικών ικανοτήτων ερμηνείας των εφαρμογών της οικονομικής επιστήμης στο χώρο της εκπαίδευσης
  • Γνώση των κυρίαρχων οικονομικών τάσεων της εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις

Αξιολόγηση:

Γραπτή εργασία με βάση τις παραδόσεις και τη βιβλιογραφία.

Βιβλιογραφία

Παπαγεωργίου Π., Χατζηδήμα, Σ. (2003), Εισαγωγή στην Οικονομική των Ανθρωπίνων Πόρων και της Εκπαίδευσης, Σταμούλης, Αθήνα.
Ψαχαρόπουλος Γ. (1999), Οικονομική της Εκπαίδευσης , Παπαζήσης, Αθήνα.