Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική (ΚΚΠ6) PDF Εκτύπωση

Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική (ΚΚΠ6)

Ανδρέας Φερώνας

ECTS 4,5

Το μάθημα διερευνά βασικά ερωτήματα και ζητήματα που αφορούν στη συγκριτική ανάλυση των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής και των μεταβολών τους. Εξετάζονται συγκριτικά η ιστορική εξέλιξη, η ανάπτυξη, η ωρίμανση, η κρίση και η μεταρρύθμιση των κρατών πρόνοιας των αναπτυγμένων κρατών της δυτικής Ευρώπης. Η συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών πολιτικών, προγραμμάτων και θεσμών συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του γιατί, πως και με τι αποτελέσματα τα κράτη πρόνοιας ασχολούνται με σημαντικά κοινωνικά προβλήματα και ζητήματα. Πέντε ερωτήσεις – κλειδιά οριοθετούν το πεδίο συζήτησης του μαθήματος:

1) Γιατί χρειαζόμαστε το κράτος πρόνοιας;
2) Πώς αναπτύξαμε το κράτος πρόνοιας που έχουμε;
3) Ποιες είναι οι κύριες επιπτώσεις του κράτους πρόνοιας;
4) Γιατί χρειαζόμαστε τη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας;
5) Τι είδους «νέο» κράτος πρόνοιας χρειαζόμαστε και πώς θα το
 αποκτήσουμε;

Στόχοι:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες και όρους της συγκριτικής ανάλυσης και μελέτης της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας
 • Η κατανόηση της λογικής, της σπουδαιότητας αλλά και των προβλημάτων της συγκριτικής ανάλυσης
 • Η εξοικείωση με αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία της ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής
 • Η ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με το γιατί, πώς και με τι επιπτώσεις τα διαφορετικά κράτη οικοδομούν την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών και μεταβιβάσεων προς τους πολίτες
 • Η τόνωση της κριτικής σκέψης σχετικά με το εάν και σε ποιο βαθμό οι υφιστάμενες και αναδυόμενες κοινωνικές πολιτικές είναι σε θέση να επιλύσουν τρέχοντα κοινωνικά προβλήματα
 • Η προώθηση της επίγνωσης των διλημμάτων και των κοινωνικών και πολιτικών κινδύνων που εμπλέκονται σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις του κράτους πρόνοιας

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και όρους της συγκριτικής ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας
 • Να κατανοούν τη λογική, τη σημασία και τα προβλήματα της συγκριτικής ανάλυσης στην κοινωνική πολιτική
 • Να διακρίνουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις για την συγκριτική ανάλυση της ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας
 • Να γνωρίζουν προσδιορίζουν την προέλευση, τη σημασία και τις συνέπειες των ομοιοτήτων και διαφορών των εθνικών συστημάτων κοινωνικής πολιτικής
 • Να τους εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες που επιδρούν στην διαμόρφωση των διαφορετικών καθεστώτων κράτους πρόνοιας

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την τελική βαθμολογία τους μέχρι 2 βαθμούς καταθέτοντας σύντομη εργασία μέχρι 1500 λέξεις.

Βιβλιογραφία

1.    Leibfried, S. - Mau, S. (eds) (2008), Welfare States: Construction, Deconstruction, Reconstruction, Edward Elgar, UL.
2.    Kennet, P. (ed) (22013), A Handbook of Comparative Social Policy, Edward Elgar, UK.
3.    Hill, Μ. (2006), Social Policy in the Modern World: A Comparative Text. Blackwell, Oxford, UK.
4.    Cousins M. (2005), European Welfare States: Comparative perspectives, Sage, London.
5.    Amenta, A. (2003), “What we know about the development of social policy: comparative and historical research in comparative and historical perspective”, in James Mahoney - Dietrich Rueschemeyer (eds), Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 91–130.
6.    G. Esping-Andersen, (2006): Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
7.    Ferrera M. (1996), «The ‘Southern Model’ of welfare in Social Europe», Journal of European Social Policy, 6, pp. 17-37.
8.    Powell, M. - Barrientos, A. (2011), «An Audit of the Welfare Modelling Business», Social Policy and Administration, 45, 1, pp. 69-84.
9.    Scruggs, L. - Allan, J.P. (2006), «The material consequences of welfare states. Benefit generosity and absolute poverty in 16 OECD countries», Comparative Political Studies, 39, 7, pp. 880–904.
10.    Pierson, P. (ed.) (2001), The New Politics of the Welfare State, Oxford University Press.
11.    Taylor-Gooby, P. (ed.) (2004), New Risks, New Welfare: The Transformation of the European Welfare State, Oxford University Press, Oxford.
12.    Armingeon, Κ. - Boloni, G. (eds) (2006), The Politics of Post-Industrial Welfare States: Adapting Post-war Social Policies to New Social Risks, Routledge, London, New York, (pp. 3–26).
13.    Bonoli, G. - Natali, D. (eds) (2012), The Politics of the New Welfare State, Oxford University Press, UK.
14.    Φερώνας, Α., Ο Εξευρωπαϊσμός της Κοινωνικής Πολιτικής: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Μεθοδολογικά Προβλήματα και η Ελληνική Εμπειρία, Διόνικος, Αθήνα, (υπό έκδοση).