Χορήγηση Διδακτικών Βιβλίων PDF Εκτύπωση
Σε κάθε φοιτητή χορηγείται δωρεάν ένα διδακτικό βιβλίο ή άλλο διδακτικό βοήθημα για κάθε υποχρεωτικό μάθημα του Προγράμματος Σπουδών, για κάθε μάθημα από τους επιλεγόμενους Κύκλους, καθώς επίσης και για κάθε μάθημα επιλογής που επιλέγεται από αυτόν. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες το γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος δεν καλύπτεται από το περιεχόμενο ενός μόνο διδακτικού βιβλίου ή βοηθήματος, είναι δυνατό να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος η χορήγηση στους και δεύτερου διδακτικού βιβλίου ή βοηθήματος, συμπληρωματικού προς το πρώτο.

Με βάση το νέο σύστημα δωρεάν διανομής διδακτικών βιβλίων, οι φοιτητές επιλέγουν τα βιβλία που θα προμηθευτούν δωρεάν για κάθε μάθημα από κατάλογο συναφών διδακτικών βιβλίων, ο οποίος ανακοινώνεται στους φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου.