Πρακτική Άσκηση - Σχέδια Έρευνας PDF Εκτύπωση

Η Πρακτική Άσκηση προφέρεται στο 8ο εξάμηνο φοίτησης, όταν οι φοιτητές είναι πλέον ώριμοι και λίγο πριν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η βαρύτητά της ανέρχεται σε 15 ΕCTS.

Ο τρόπος λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (https://dsep.uop.gr) ενώ η διαχείριση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα https://praktiki.uop.gr/

Το μάθημα «Σχέδιο Έρευνας – Πρακτική Άσκηση» (ΣΕΠΑ) είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν είτε ένα Σχέδιο Έρευνας είτε να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Πρακτική Άσκηση: Η Πρακτική Άσκηση προφέρεται στο 8ο εξάμηνο φοίτησης, όταν οι φοιτητές είναι πλέον ώριμοι και λίγο πριν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της ΠΑ οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο των σπουδών τους καλούνται να εργαστούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τρεις μήνες. Η διαχείριση της ΠΑ γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και του πληροφοριακού συστήματος της ΠΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Όταν ολοκληρωθεί η ΠΑ, οι φοιτητές αξιολογούνται από τους φορείς απασχόλησης και βαθμολογούνται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την Πρακτική Άσκηση ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης ενώ η διαχείριση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα https://praktiki-new.uop.gr/

  • Οι φορείς που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές αναρτούν στο ΑΤΛΑΣ τη θέση που προσφέρουν.
  • Στη συνέχεια, οι φοιτητές μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και καταθέσουν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

Κριτήρια για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΠΑ αποτελούν:

  • η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον του 70% των υποχρεωτικών μαθημάτων.
  • ο βαθμός συνάφειας του φορέα (και του προφίλ της προσφερόμενης θέσης) που έχουν λάβει προέγκριση για εκπόνηση ΠΑ με την Κατεύθυνση φοίτησής τους αλλά και το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Ειδικότερα, επιλέγονται οι φοιτητές/ριες που έχουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων με βάση την παρακάτω μοριοδιότηση:

  • 1 μόριο ανά υποχρεωτικό μάθημα που έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία,
  • 15 μόρια για επιλογή φορέα/θέσης συναφούς με την Κατεύθυνση του/της ενδιαφερόμενου,
  • 10 μόρια για επιλογή φορέα/θέσης μη συναφούς μεν με την Κατεύθυνση φοίτησης του/της ενδιαφερόμενου αλλά συναφούς με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και, τέλος,
  • 5 μόρια για επιλογή φορέα/θέσης μη συναφούς με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία, προτάσσονται οι φοιτητές με τον μεγαλύτερο μέσο όρο επίδοσης στα μαθήματα της Κατεύθυνσης.

Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις ανά κύκλο ΠΑ είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών/ριών, επιλέγονται οι φοιτητές κατά προτεραιότητα που πληρούν τα ανωτέρα κριτήρια επιλογής.

  • Η επιλογή των φορέων γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές και εγκρίνεται από την 3μελή Επιτροπή ΠΑ μετά από μελέτη του φακέλου του φοιτητή και συνέντευξη μαζί του. Η Επιτροπή ΠΑ, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Καθηγητή του φοιτητή, ορίζει τον Επιβλέποντα Καθηγητή του φοιτητή.
  • Ο φορέας μπορεί να καλέσει τον φοιτητή σε συνέντευξη και να θέσει κριτήρια επιλογής του φοιτητή που θα απασχολήσει. Τέλος, οι φορείς επιλέγουν μεταξύ των αιτούντων αυτούς που θα απασχολήσουν.

Ο τρόπος λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (https://dsep.uop.gr), ενώ η διαχείριση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα https://praktiki.uop.gr/.

Όταν ολοκληρωθεί η ΠΑ, οι φοιτητές αξιολογούνται από τους φορείς απασχόλησης και βαθμολογούνται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.


Σχέδια Έρευνας: Οι φοιτητές στην αρχή του 8ου εξαμήνου και μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από τη Συνέλευση εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για εκπόνηση Σχεδίου Έρευνας (ΣΕ). Η Συνέλευση εγκρίνει την ανάθεση ΣΕ στους φοιτητές και ορίζει τους Επιβλέποντες Καθηγητές. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο φοιτητής καταθέτει στον Επιβλέποντα το ΣΕ και ο Επιβλέπων υποβάλλει στη Γραμματεία το σχετικό βαθμολόγιο.

Η πραγματοποίηση Σχεδίων Έρευνας προτείνεται σε φοιτητές που για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση (εργαζόμενοι φοιτητές, λόγοι υγείας κ.α.)