Σχέδια Έρευνας - Πρακτική Άσκηση PDF Εκτύπωση

 

 • Η εκπαιδευτική δραστηριότητα “Σχέδια Έρευνας – Πρακτικές Ασκήσεις” (ΣΕΠΑ) στο 5ο και στο 6ο Εξάμηνο, αποτελεί συνδυασμό Σχεδίου Έρευνας και Πρακτικής Άσκησης και είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.

 • Τα ΣΕΠΑ προτείνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τα μέλη ΔΕΠ και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Η πρόταση περιλαμβάνει το αντικείμενο (τίτλο), το περιεχόμενο και τους στόχους της εργασίας, καθώς και τους τυχόν συνεργάτες επίβλεψης. Επιπροσθέτως, η πρόταση περιλαμβάνει και τα εξής: (i) Τον μέγιστο αριθμό φοιτητών που θα μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ΣΕΠΑ, (ii) τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν αυτοί και (iii) τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών που θα συμμετέχουν σε κάθε ΣΕΠΑ σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό θέσεων.

 • Οι φοιτητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για επιλογή ΣΕΠΑ μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε φοιτητής δηλώνει με σειρά προτίμησης τρία (3) αντικείμενα ΣΕΠΑ. Η κατανομή των φοιτητών στα ΣΕΠΑ γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος με βάση τη σειρά προτίμησης με την οποία έχουν δηλώσει το κάθε ΣΕΠΑ και τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί κατά περίπτωση.

 • Το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ ορίζει αν οι εργασίες θα είναι ατομικές ή ομαδικές, ανάλογα με το είδος της έρευνας και της πρακτικής άσκησης ή/και τον αριθμό των φοιτητών.

 • Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός ΣΕΠΑ είναι υποχρεωτική και ορίζεται ως μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών οι δύο (2), η διαπίστωση των οποίων γίνεται με ευθύνη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.

 • Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενός ΣΕΠΑ το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ υποβάλλει στη Γραμματεία το σχετικό βαθμολόγιο μαζί με την τελική εργασία της ομάδας των φοιτητών (ή τις τελικές ατομικές εργασίες κάθε φοιτητή), προκειμένου να κατατεθούν τελικώς οι εργασίες στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ριών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το 2005, ενταγμένη στο πλαίσιο της Α' Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση » (ΕΠΕΑΕΚ Ι - ΙΙ).

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», επιδιώκεται η επέκταση, θεσμοθέτηση και ποιοτική αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης και η ενσωμάτωσή της στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ένα τρόπο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη καθόσον οι φοιτητές έρχονται σε αρχική επαφή με τον εργασιακό χώρο. Η μεταφορά της πανεπιστημιακής γνώσης στην αγορά εργασίας συμβάλει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό,  στην ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

 • η αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/ριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
 • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
 • η διασύνδεση και εξοικείωσή τους με την παραγωγική διαδικασία, η  βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών τους  και η  απόκτηση σχετικής προϋπηρεσίας.
 • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών/ριών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.
 • η ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας,
 • η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής παρέχονται στο αρχείο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ October 2010 (.pdf)