Πολιτική Υγείας (ΚΚΠ4) PDF Εκτύπωση

Πολιτική Υγείας (ΚΚΠ4)

Κυριάκος Σουλιώτης

ECTS 4,5

Το μάθημα αυτό εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της υγείας και των υπηρεσιών υγείας και προσδιορίζει και αναλύει τους επιμέρους παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής υγείας. Ειδικότερα, εξετάζονται οι διάφορες εννοιολογικές προσεγγίσεις της υγείας και των υπηρεσιών υγείας, οι ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας του πληθυσμού, όπως αυτές διαμορφώνουν το πλαίσιο των κοινωνικών απαιτήσεων από τα συστήματα υγείας και την πολιτική υγείας γενικότερα, η υγειονομική προτεραιοποίηση των αναγκών αυτών και η κάλυψή τους μέσα από περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, η τυπολογία και η συνακόλουθη κατηγοριοποίηση των συστημάτων υγείας σε διεθνές επίπεδο στη βάση επιμέρους κριτηρίων, οι μέθοδοι και τα εργαλεία χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας αλλά και η σχέση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην οργάνωση, παροχή και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον παρουσιάζονται οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας στην Ελλάδα και εξετάζονται εκτενώς συγκεκριμένες τομεακές πολιτικές του χώρου της υγείας, προκειμένου να αναδειχθεί η σύνθεση στην πράξη των ανωτέρω παραγόντων σε ολοκληρωμένες πολιτικές καθώς και η υλοποίηση των τελευταίων σε επιμέρους τομείς λειτουργίας του συστήματος.

Στόχοι

 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες της υγείας και των υπηρεσιών υγείας.
 • Να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τη λογική των μεταρρυθμίσεων και των προτεραιοτήτων στη χάραξη πολιτικής υγείας.
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα της κριτικής και διεπιστημονικής ανάλυσης επιμέρους λειτουργιών των συστημάτων υγείας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους γύρω από την πολιτική υγείας προκειμένου να μπορούν να αξιολογήσουν συγκεκριμένες επιλογές που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε ερευνητικές πρωτοβουλίες γύρω από την πολιτική υγείας και να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης.
 • Μπορούν να προτείνουν λύσεις και επιλογές σε κρίσιμα θέματα πολιτικής υγείας, στη βάση της διεθνούς εμπειρίας και της αντίστοιχης επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Δομή

Το μάθημα συνίσταται σε δεκατρείς τρίωρες διαλέξεις. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει τη μορφή power point και οι φοιτητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βάσεις δεδομένων διεθνών οργανισμών (WHO, OECD κ.λπ.), στα δεδομένα των οποίων γίνεται ειδική ανάλυση. Το μάθημα ξεκινά με τα γενικά θέματα που άπτονται της πολιτικής υγείας, ενώ οι τελευταίες διαλέξεις αφορούν ειδικές τομεακές πολιτικές.

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές αξιολογούνται στη βάση γραπτών εξετάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και ένα θέμα κρίσης, το οποίο συνδέεται και με την επικαιρότητα γύρω από την πολιτική υγείας.

Βιβλιογραφία

 • Σουλιώτης Κ. (2000), Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας, Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Σουλιώτης Κ. (επιμ.) (2007), Πολιτική και Οικονομία της Υγείας: Στρατηγικός Σχεδιασμός – Οργάνωση και Διοίκηση – Οικονομική Λειτουργία – Τομεακές Πολιτικές, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου / Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Bodenheimer T.S., Grumbach K. (2010), Kατανοώντας την Πολιτική Υγείας: Μια Κλινική Προσέγγιση, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.
 • Κοντιάδης Ξ., Σουλιώτης Κ. (2005), Σύγχρονες Προκλήσεις στην Πολιτική Υγείας: Τέσσερις Κρίσιμες Νομοθετικές Παρεμβάσεις, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή.
 • Χατζηανδρέου Ε., Σουλιώτης Κ. (επιμ.) (2005), Μεταρρυθμίσεις Συστημάτων Υγείας: Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Πραγματικότητα, Παπαζήσης, Αθήνα.