Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΚΕΠ13) PDF Εκτύπωση

Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΚΕΠ13)

Γεώργιος Μπαγάκης

ECTS 4,5

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τους συμμετέχοντες στη θεωρία και πράξη της  Εκπαίδευσης των Ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτού η θεματική του θα αναπτυχθεί έχει ως εξής: οριοθέτηση των βασικών εννοιών και σχέση του όρου «Εκπαίδευση Ενηλίκων» με τις έννοιες «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση», «Δια Βίου Εκπαίδευση», «Δια Βίου Μάθηση». Επιπλέον το μάθημα πραγματεύεται με την μάθηση των ενήλικών, τη διδασκαλία με ενήλικες καθώς και με τις μαθησιακές ομάδες ενηλίκων. Ακόμα ασχολείται με βασικά στοιχεία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στόχοι:

Να εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες του πλαισίου της εκπαίδευσης ενηλίκων
Να διακρίνουν τις διαφορές της εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση με την τυπική και άλλες νέες μορφές εκπαίδευσης
Να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
Να κατανοήσουν  το πώς τίθενται οι στόχοι στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των μαθησιακών ομάδων ενηλίκων
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να:
Έχουν τις βασικές εισαγωγικές γνώσεις για το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων
Έχουν την ικανότητα οριοθέτησης του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων
Έχουν την κριτική ικανότητα για την αντιμετώπιση θεμελιακών ζητημάτων που άπτονται της εκπαίδευσης ενηλίκων
Έχουν την ικανότητα κατανόησης των στοιχείων που συνθέτουν την οργάνωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων 

Δομή:

Το μάθημα πραγματοποιείται με 13 τρίωρες συναντήσεις. Σε αυτές τις συναντήσεις αξιοποιούνται διαφορετικές τεχνικές διδασκαλίας όπως: διάλεξη, εστιασμένη συζήτηση, ιδεοθύελα (brainstorming), εργασία σε δυάδες φοιτητών, μελέτες περίπτωσης, παρουσιάσεις εργασιών. Αξιοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα, φύλλα εργασίας, κ.ά.

Αξιολόγηση:

Βασίζεται κυρίως στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου αλλά και στις προαιρετικές εργασίες που παραδίδουν και παρουσιάζουν οι φοιτητές

Βιβλιογραφία:

Jarvis P. (2007), Οι Θεμελιωτές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Rogers A. (1999), Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Φάκελος άρθρων
Συναφείς ιστοτόποι