Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΚΕΠ17) PDF Εκτύπωση

Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΚΕΠ17)

Θανάσης Τζιμογιάννης

ECTS 4,5

To μάθημα έχει σχεδιαστεί με στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο γενικός στόχος είναι να δώσει μια πλήρη και εμπεριστατωμένη θεώρηση του επιστημονικού πεδίου των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και των σύγχρονων τάσεων που αφορούν στην έρευνα και στην εφαρμογή τους στην πράξη.
Το περιεχόμενο σπουδών διαρθρώνεται σε πέντε άξονες:

 • ΤΠΕ και θεωρίες μάθησης
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό και περιβάλλοντα μάθησης βασισμένα στον Ιστό
 • ΤΠΕ και εκπαιδευτικός σχεδιασμός
 • Εκπαιδευτικές πολιτικές και ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Στόχοι

Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές

 • να αναπτύξουν ολοκληρωμένη εικόνα για το επιστημονικό πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • να κατανοήσουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως μαθησιακό/γνωστικό εργαλείο, στο πλαίσιο των σύγχρονων θεωριών για τη διδασκαλία και τη μάθηση
 • να εμβαθύνουν σε γενικές και ειδικές πτυχές των εκπαιδευτικών πολιτικών για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν

 • να διακρίνουν τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογικά περιβάλλοντα υποστήριξης της μάθησης
 • να προσδιορίζουν τις γενικές αρχές και την παιδαγωγική της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική
 • να εφαρμόζουν αρχές σχεδίασης και μεθοδολογίες υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων με χρήση ΤΠΕ
 • να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κριτήρια αξιολόγησης τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
 • να μελετήσουν κριτικά τις σύγχρονες πολιτικές για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Δομή

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις για τα θεωρητικά αντικείμενα, εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο υπολογιστών  και δραστηριότητες μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. Το μάθημα υποστηρίζεται από ειδική πλατφόρμα μάθησης που έχει στηθεί από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης (http://moodle.korinthos.uop.gr).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση τις εβδομαδιαίες ατομικές εργασίες (20%), την ομαδική ερευνητική εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%) και τις τελικές γραπτές εξετάσεις (βαρύτητα 60%).

Βιβλιογραφία

Φάκελος μαθήματος (σημειώσεις διδάσκοντα, φύλλα εργασίας, άρθρα, δικτυακές πηγές κ.α.) που επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Κόμης Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
Ράπτης Α. - Ράπτη Α. (2013), Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, Αθήνα.