Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης (ΚΕΠ15) PDF Εκτύπωση

Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης (ΚΕΠ15)

Ανδρέας Φερώνας- Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη

ECTS 4,5

Σκοπός του μαθήματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των βασικών διαστάσεων της σχέσης της εκπαιδευτικής πολιτικής με τις πολιτικές απασχόλησης. Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες με την παγκοσμιοποίηση και τις ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές, έθεσε την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση θεωρούνται ως βασικές συνιστώσες των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με στόχο την ομαλή ένταξη και την βελτίωση της κινητικότητας των ατόμων στην αγορά εργασίας. Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση και ερμηνεία των κυρίαρχων τάσεων στην εκπαιδευτική πολιτική και τις πολιτικές απασχόλησης, καθώς και στην διερεύνηση της πολύπλευρης σχέσης τους, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Στόχοι

Να βοηθήσει τους φοιτητές:

  • Να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και κατηγορίες της εκπαιδευτικής πολιτικής και των πολιτικών απασχόλησης
  • Να διακρίνουν τις βασικές διαστάσεις της σχέσης της εκπαιδευτικής πολιτικής με τις πολιτικές απασχόλησης
  • Να διακρίνουν τις κυρίαρχες τάσεις στην εκπαιδευτική πολιτική και τις πολιτικές απασχόλησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο


Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και κατηγορίες της εκπαιδευτικής πολιτικής και των πολιτικών απασχόλησης
  • Να κατανοούν τις διασυνδέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης
  • Να αναλύουν κριτικά τις κυρίαρχες εκπαιδευτικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Δομή

Δεκατρείς τρίωρες συναντήσεις

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την τελική βαθμολογία τους μέχρι 2 βαθμούς καταθέτοντας σύντομη εργασία μέχρι 1500 λέξεις.


Βιβλιογραφία

1.    Καραμεσίνη Μ. & Κουζής Γ. (επιμ.) (2005), Πολιτική Απασχόλησης. Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα.
2.    Παπαδάκης Ν. (2006), Προς την «Κοινωνία των Δεξιοτήτων», Σάκκουλας, Αθήνα.
3.    Παπαδάκης, Ν. & Σπυριδάκης Μ. (επιμ.) (2010) Αγορά Εργασίας, κατάρτιση, δια βίου μάθηση και απασχόληση, Σιδέρης, Αθήνα.