Κοινωνιολογικές Σπουδές στην Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕ8) PDF Εκτύπωση

Κοινωνιολογικές Σπουδές στην Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕ8)

Άννα Τσατσαρώνη

ECTS 4,5

Το μάθημα προσεγγίζει την εκπαιδευτική πολιτική ως αντικείμενο της κριτικής κοινωνιολογίας. Εισάγει τους φοιτητές στη συστηματική και κριτική μελέτη των πολιτικών για την εκπαίδευση εστιάζοντας, αφενός στην ανάλυση των κυρίαρχων λόγων που δημιουργούν τα υπερ-εθνικά δίκτυα άσκησης πολιτικής, τα οποία προσδιορίζουν σήμερα την εκπαιδευτική ατζέντα και τα όρια της θεμιτής δράσης. Αφετέρου, στην κατανόηση του πώς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαχειρίζονται τις πολιτικές και πώς ανταποκρίνονται στις συχνά αντικρουόμενες απαιτήσεις τους, δηλαδή στις πραγματώσεις των πολιτικών. Το μάθημα κινείται μεταξύ της θεωρίας και της ανάλυσης συγκεκριμένων πολιτικών (π.χ., πολιτικές δια βίου μάθησης) ή αξιακών πεδίων (π.χ., ταυτότητα) και επιδιώκει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις μεταδομιστικές, Φουκοϊκές κυρίως, θεωρητικές προσεγγίσεις και τη μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου.

Στόχοι

Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η αφομοίωση και αξιοποίηση γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές στα μαθήματα της κοινωνιολογίας και της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης σε προηγούμενα έτη.
 • Η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες οπτικές και θεωρίες, επικεντρώνοντας στις μεταδομιστικές, Φουκοϊκής έμνευσης θεωρήσεις.
 • Η εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου και η κατανόηση της ιδιαίτερης αξίας της στην εξέταση της εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκπαίδευσης ως πεδίων πρακτικής.
 • Η βαθύτερη κατανόηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής ως σύνθετων και δυναμικών πεδίων κοινωνικής ρύθμισης και συγκρότησης των σύγχρονων ταυτοτήτων.
 • Η ανάδειξη και κατανόηση κρίσιμων ζητημάτων αναφορικά με τις σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης και τη σχέση τους με τα πρότυπα της γνώσης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/-ρια θα είναι σε θέση να:

 • Αξιοποιεί τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησε στα μαθήματα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στη διάρκεια των σπουδών του/της για να προσεγγίζει κρίσιμα ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής.
 • Γνωρίζει τις βασικές θεωρητικές έννοιες και να κατανοεί την ιδιαίτερη προβληματική που εισάγουν οι μεταδομιστικές θεωρήσεις στη μελέτη των εκπαιδευτικών διαδικασιών και πρακτικών.
 • Διαθέτει και αξιοποιεί ερευνητικά εργαλεία ανάλυσης λόγου  για τη συστηματική εξέταση των εκπαιδευτικών πολιτικών και των πραγματώσεών τους σε συγκεκριμένα, τοπικά πλαίσια.
 • Θέτει κριτικά ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής στις σημερινές συνθήκες.
 • Διακρίνει τα κρίσιμα θέματα της πολιτικής και τις εξελίξεις σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
 • Εφαρμόζει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και αναπτύσσει επιχειρήματα γύρω από επίμαχα ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, κριτική ανάγνωση κειμένων πολιτικής, ανάπτυξη επιχειρημάτων, διατύπωση τεκμηριωμένων απόψεων/θέσεων

Δομή

Οι φοιτητές/-ιες καλούνται σε ουσιαστική συμμετοχή μετά από ατομική μελέτη κειμένων και πηγών, που ανατίθενται ανά εβδομάδα διδασκαλίας. Το σεμινάριο αποτελεί την κύρια μέδοθο διδασκαλίας και μάθησης και στηρίζεται στη συζήτηση των κειμένων που έχουν μελετήσει οι φοιτητές. Γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα της κοινωνιολογίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να συμπληρωθούν με νέες γνώσεις και δεξιότητες, που θα επιτρέπουν την εμβάθυνση στην εξέταση του δυναμικού περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής πολιτικής και την ανάλυση και περιγραφή κρίσιμων πολιτικών και των πραγματώσεών τους.

Αξιολόγηση

Στην αξιολόγηση των φοιτητών/-ριών συνυπολογίζεται  η ουσιαστική συμμετοχή τους στο μάθημα και η απόδοσή τους στην προφορική εξέταση.

Βιβλιογραφία

Ball S., Maguire M. & Braun A. (2012), How schools do policy. Policy enactments in secondary schools, Routledge, London.
Gewirtz S. & Cribb A. (2011), Κατανοώντας την εκπαίδευση. Μια κοινωνιολογική σκοπιά, Μεταίχμιο, Αθήνα, (κεφ. 3 & 6).
Howarth D. (2008), Η έννοια του λόγου, Πολύτροπον, Αθήνα.
Τσουκαλάς Κ. (2010), Η επινόηση της ετερότητας. Ταυτότητες και διαφορές στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Καστανιώτης, Αθήνα.
Phillips L. & Jorgensen M. (2009), Ανάλυση Λόγου. Θεωρία και μέθοδος, Παπαζήσης, Αθήνα.   
Φουκώ Μ. (1978), Ιστορία της σεξουαλικότητας, 1. Η δίψα της γνώσης, Ράππας, Αθήνα (σ. 115-127).