Άτυπες και Μη-τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης – Διαβίου Εκπαίδευση (Υ15) PDF Εκτύπωση

Άτυπες και Μη-τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης – Διαβίου Εκπαίδευση (Υ15)

Γεώργιος Μπαγάκης

ECTS 4

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι Άτυπες και Μη-Τυπικές μορφές εκπαίδευσης,  αλλά και η αναδυόμενη κουλτούρα Δια-Βίου Εκπαίδευσης. Εξετάζονται οι σχετικές πολιτικές, η μεθοδολογική στρατηγική, οι δομές και τα συστατικά του περιεχομένου αυτών των νέων μορφών εκπαίδευσης. Παράλληλα επιχειρείται η συσχέτιση των προαναφερθέντων με τους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες που προσδιόρισαν, τις  τελευταίες δεκαετίες, την ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται αναφορές σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή παραδείγματα καθώς και σε φορείς που παρέχουν αυτές τις μορφές εκπαίδευσης.

Στόχοι

Να εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες του πλαισίου της Άτυπης Εκπαίδευσης, της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Να αναδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις οργανισμών όπως η UNESCO, o ΟΟΣΑ ή ενώσεων κρατών όπως η EE στις προηγούμενες μορφές εκπαίδευσης

Να διακρίνουν τις διαφορές της Άτυπης Εκπαίδευσης, της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Να ενημερωθούν για τους φορείς των προηγούμενων μορφών εκπαίδευσης

Να κατανοήσουν τα μοντέλα των προηγούμενων μορφών εκπαίδευσης

Να εξοικειωθούν με την εξέλιξη της Διά Βίου Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να:

Έχουν την ικανότητα να προσεγγίζουν κριτικά τις διαφορετικές προσεγγίσεις σημαντικών οργανισμών της Δια Βίου Εκπαίδευσης

Έχουν την ικανότητα να οριοθετούν και να προσεγγίζουν κριτικά την Άτυπη Εκπαίδευση, τη Μη Τυπική Εκπαίδευση, της Δια Βίου Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Έχουν την ικανότητα να κατανοούν τη συμβολή της ΕΕ στην ανάπτυξη της Δια Βίου Εκπαίδευσης

Έχουν την γνώση διαφορετικών μοντέλων της Δια Βίου Εκπαίδευσης

Έχουν τη γνώση  της εξέλιξης Διά Βίου Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Δομή

Το μάθημα πραγματοποιείται με 13 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Σε αυτές τις συναντήσεις αξιοποιούνται διαφορετικές τεχνικές διδασκαλίας όπως: διάλεξη, εστιασμένη συζήτηση, ιδεοθύελα (brainstorming), εργασία σε δυάδες φοιτητών, μελέτες περίπτωσης, παρουσιάσεις εργασιών. Αξιοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα, φύλλα εργασίας, κ.ά.

Αξιολόγηση

Βασίζεται κυρίως στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου αλλά και στις προαιρετικές εργασίες που παραδίδουν και παρουσιάζουν οι φοιτητές

Βιβλιογραφία

Jarvis, P. (2004) Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Μεταίχμιο, Αθήνα.
UNESCO (1999) Εκπαίδευση. Ο Θησαυρός που κρύβει μέσα της, Gutenberg, Αθήνα.
Φάκελος άρθρων και συναφών ιστοτόπων