Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Υ14) PDF Εκτύπωση

Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Υ14)

Βασίλης Κουλαϊδής

ECTS 4,5

Το μάθημα επικεντρώνεται στις διαδικασίες ανάλυσης και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Στόχοι

Στόχοι του μαθήματος αυτού είναι:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών με τα δομικά μέρη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (σκοποί, στόχοι, περιεχόμενο, διάταξη, βηματισμός, αξιολόγηση)
 • Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης αυτών των συστατικών μερών
 • Η κατανόηση των παραγόντων που υπεισέρχονται  στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (ιδεολογικούς, κοινωνικούς, πρακτικούς, κλπ).

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τα συστατικά μέρη που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Αναλύουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των συστατικών μερών
 • Αναφέρουν τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Κατανοούν την επίδραση ποικίλων παραγόντων (ιδεολογικών, κοινωνικών, κλπ) στο σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελικές γραπτές εξετάσεις (βαρύτητα 80%) αλλά και με μικρές ομαδικές εργασίες που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%).

Βιβλιογραφία

 • Κάτσικας Χ. & Θεριανός Κ. (2007), Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και Βιβλία στο Σχολείο, Gutenberg, Αθήνα.
 • Κουλαϊδής Β.,  & Τσατσαρώνη Α. (επιμ.) (2010), Παιδαγωγικές Πρακτικές: ́Ερευνα και Εκπαιδευτική Πολιτική, Μεταίχμιο, Αθήνα.
 • Φλουρής Γ. (2005), Αναλυτικά Προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση, Γρηγόρης, Αθήνα.