Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές (Υ11) PDF Εκτύπωση

Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές (Υ11)

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη

ECTS 4,5

Eισαγωγικό μάθημα το οποίο παρουσιάζει και αναλύει την εκπαιδευτική πολιτική της ΕΟΚ/Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε τρείς διαφορετικές περιόδους
(α) από τη Σύσταση της ΕΟΚ μέχρι τη συνθήκη του Μάαστριχτ
(β) από το Μάαστριχτ μέχρι τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και
(γ) από τη Λισσαβόνα και μετά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.
Παρουσιάζoνται οι άξονες και οι δράσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο τρόπος διαμόρφωσης των πολιτικών της ΕΕ και το πως η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές των κρατών μελών της. Αναλύεται επίσης το περιεχόμενο εννοιών που διέπουν την ΕΕΠ όπως η «κοινωνία της γνώσης», «Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση», «παγκοσμιοποίηση» και «Ευρωπαϊκοποίηση», ιδιότητα «του Ευρωπαίου πολίτη».

Στόχοι

Nα εφοδιάσει τους φοιτητές με εξειδικευμένες ικανότητες κατανόησης και ανάλυσης:
(α) Των στόχων και των αξόνων δράσης της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και του τρόπου διαμόρφωσης της πολιτικής αυτής.
(β) Των αξιών που διέπουν την Ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση και βασικές έννοιες της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής
(γ) Των επιπτώσεων των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση κα την επαγγελματική κατάρτιση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και σύγκρισης εννοιών στο γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων (χρήση H/Y, χρήση powerpoint, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών, συγγραφή κειμένου)

Δομή

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου η οποία περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης , ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ερωτήσεις σωστό-λάθος. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την τελική βαθμολογία τους μέχρι 2 βαθμούς καταθέτοντας σύντομη εργασία μέχρι 1500 λέξεις.

Βιβλιογραφία

Σταμέλος, Γ. - Βασιλόπουλος, Α. (2004), Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Πασιάς, Γ. (2006), Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση: Θεσμικός Λόγος και Εκπαιδευτική Πολιτική (1950-1999), Gutenberg, Αθήνα.
Τσαούσης, Δ. (2007), Η Εκπαιδευτική Πολιτική των Διεθνών Οργανισμών: Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Διαστάσεις, Gutenberg, Αθήνα.