Εκπαιδευτικές Πρακτικές (ΕΕ3) PDF Εκτύπωση

Εκπαιδευτικές Πρακτικές (ΕΕ3) (δεν προσφέρεται κατά το 2013-2014)

Μαρία Νικολακάκη

ECTS 4,5

Το μάθημα  μελετά την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση  στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και την διαθεματικότητα. Σκοπός του μαθήματος είναι η επισήμανση της σχέσης του μικρόκοσμου της διδασκαλίας με την μακροκλίμακα του εκπαιδευτικού συστήματος.   Μελετά επίσης  το ρόλο του εκπαιδευτικού ως φορέα δράσης και κοινωνικής αλλαγής. Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση εκπαιδευτικών πρακτικών στο ελληνικό σχολείο σε επίπεδο ρητορικής και εφαρμογής.

Στόχοι

Να βοηθήσει τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της ενότητας της γνώσης έναντι του κατακερματισμού της.
Να εντοπίσουν τη διαφορά της αναπλαισιωμένης σχολικής γνώσης έναντι της επιστημονικής γνώσης. 
Να βοηθήσει τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη από μια ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
Να μάθουν οι φοιτητές πώς οργανώνεται μια ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
Να μπορούν οι φοιτητές να διατυπώνουν άποψη για μια διδασκαλία της χειραφέτησης.
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας της διδασκαλίας να μπορούν οι φοιτητές:

  • να αξιολογούν μια διδασκαλία σε σχέση με την ομαδική συμμετοχή των μαθητών.
  • να κρίνουν και να αξιολογούν την διαθεματική διάσταση της  διδασκαλίας.
  • να οργανώνουν ένα ομαδοσυνεργατικό και διαθεματικό πλαίσιο διδασκαλίας.

Δομή

13 τρίωρα μαθήματα.

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις. Προαιρετική εργασία που προσθέτει έως 30% του βαθμού στην τελική βαθμολογία.

Βιβλιογραφία

Νικολακάκη Μαρία, Μωραϊτη Τζένη, Δόσσα Κατερίνα (2010), Μύθοι και Πραγματικότητα της Ελληνικής Εκπαίδευσης, Σιδέρης, Αθήνα.
Ματσαγγούρας Η. (2003), Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Γρηγόρης, Αθήνα.