Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση από Απόσταση (ΚΕΠ18) PDF Εκτύπωση

Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση από Απόσταση (ΚΕΠ18)

Αθανάσιος Τζιμογιάννης

ECTS 4,5

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα πεδία της Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕαΑ) και της Ηλεκτρονικής Μάθησης (ΗΜ). Το μάθημα εξετάζει θέματα, τάσεις και προοπτικές της ηλεκτρονικής μάθησης με επίκεντρο τα σύγχρονα πρότυπα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης.
Το περιεχόμενο σπουδών διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες:

 • Το επιστημονικό πεδίο της ΕαΑ
 • Τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης
 • Μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαιδευτικό υλικό
 • Πολιτικές και σύγχρονες τάσεις στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης

Στόχοι

Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές

 • να αναπτύξουν ολοκληρωμένη εικόνα για τα επιστημονικά πεδία της ηλεκτρονικής μάθησης και της ΕαΑ
 • να κατανοήσουν τη σύγκληση των δύο πεδίων και το ρόλο των σύγχρονων τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης
 • να εμβαθύνουν σε γενικές και ειδικές πτυχές των εκπαιδευτικών πολιτικών για την αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων ΗΜ στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν

 • να εξοικειωθούν με σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα και πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης από απόσταση
 • να κατανοήσουν τις γενικές αρχές και την παιδαγωγική των μοντέλων της ηλεκτρονικής μάθησης από απόσταση
 • να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχεδίασης προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση
 • να εφαρμόζουν αποτελεσματικά κριτήρια αξιολόγησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης
 • να μελετήσουν κριτικά τις σύγχρονες τάσεις και πολιτικές για την ηλεκτρονική μάθηση.

Δομή

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις για τα θεωρητικά αντικείμενα, εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο υπολογιστών  και δραστηριότητες μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. Το μάθημα υποστηρίζεται από ειδική πλατφόρμα μάθησης που έχει στηθεί από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης (http://moodle.korinthos.uop.gr).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση τις εβδομαδιαίες ατομικές εργασίες (20%), την ομαδική ερευνητική εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%) και τις τελικές γραπτές εξετάσεις (βαρύτητα 60%).

Βιβλιογραφία

Φάκελος μαθήματος (σημειώσεις διδάσκοντα, φύλλα εργασίας, άρθρα, δικτυακές πηγές κ.α.) που επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Garrison D. & Anderson T. (2011), e-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice, Routledge.
Keegan D. (2001). Οι βασικές αρχές της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Μεταίχμιο, Αθήνα.