Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές) PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ" Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)

 

Προκήρυξη και Αίτηση Συμμετοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

 

Α’ Περιγραφή των στόχων του προγράμματος

Η κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής διαπραγματεύεται ολοκληρωμένα το επιστημονικό πεδίο των σύγχρονων μορφών εκπαίδευσης, δηλαδή την τυπική, την άτυπη και την εκπαίδευση από απόσταση, το οποίο βρίσκεται διεθνώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στις ψηφιακές τεχνολογίες και στην ηλεκτρονική μάθηση. Το πλαίσιο μελέτης αναπτύσσεται, τόσο σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε αυτό της εφαρμογής στην εκπαιδευτική πράξη και του σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολιτικών.
Το γνωστικό περιεχόμενο της κατεύθυνσης αυτής συνδυάζει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία του πεδίου με την πρακτική εφαρμογή της παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών πολιτικών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που διαρθρώνονται στους εξής άξονες

  • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Κοινωνιολογία της γνώσης
  • ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση
  • Νέες μορφές εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτική έρευνα
  • Εκπαιδευτική αξιολόγηση

Στο πλαίσιο αυτό, η κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό» στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο. Η κατεύθυνση απευθύνεται σε εν ενεργεία και σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε επιμορφωτές εκπαιδευτικών, σε σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε σχεδιαστές και παραγωγούς εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και ψηφιακού).

 

Β’ Γνωστικά Αντικείμενα

Κοινωνιολογία της γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών

Διδάσκουσα: Άννα Τσατσαρώνη

Κοινωνιολογία της Εκπαιδευτικής Γνώσης: Οι θεωρίες και η προβληματική των εκπαιδευτικών πρακτικών

Κοινωνιολογία της Εκπαιδευτικής Γνώσης και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Εκπαιδευτικές πολιτικές και παιδαγωγικές ταυτότητες

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό

Διδάσκων: Κώστας Δημόπουλος

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό Ι

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό ΙΙ

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (e-εκπαίδευση)

Διδάσκων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (e-εκπαίδευση) Ι

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (e-εκπαίδευση) ΙΙ

Νέες μορφές εκπαίδευσης (άτυπη, μη-τυπική, δια βίου, ενηλίκων, από απόσταση)

Διδάσκων: Γιώργος Μπαγάκης

Νέες μορφές εκπαίδευσης Ι

Νέες μορφές εκπαίδευσης ΙΙ

Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων αξιολόγησης

Διδάσκουσα: Δέσποινα Τσακίρη

Πρακτικές αξιολόγησης και εκπαιδευτικά προγράμματα

Διδάσκουσα: Δέσποινα Τσακίρη

Εκπαιδευτική  Έρευνα Ι

Διδάσκων: Αθανάσιος Κατσής

Εκπαιδευτική Έρευνα ΙΙ

Συντονιστές: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Δέσποινα Τσακίρη