Ποινική και αστική ευθύνη ιατρών PDF Εκτύπωση

Ποινική και αστική ευθύνη ιατρών – 5 ECTS

Ηλέκτρα Κουτσούκου

Σύντομη περιγραφή:

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη των ποικίλων διαστάσεων της ποινικής και αστικής ευθύνης των ιατρών, στο πλαίσιο της άσκησης της ιατρικής. Ερευνάται η ποινική και αστική ευθύνη του ιατρού που μπορεί να προκύψει είτε από πράξη είτε από παράλειψη και αναλύεται εκτενώς η έννοια του ιατρικού σφάλματος στο πλαίσιο της διάγνωσης (διαγνωστικά σφάλματα), αλλά και της θεραπείας (θεραπευτική αστοχία), υπό το πρίσμα της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας.

Στόχοι μαθήματος:

  • Οριοθέτηση των εννοιών του Δικαίου της Υγείας
  • Κατανόηση βασικών στοιχείων για αστική και ποινική ευθύνη ιατρών
  • Εμβάθυνση στην έννοια του ιατρικού σφάλματος

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  • Ικανότητα οριοθέτησης νομικής και αστικής ευθύνης ιατρού και ορθής νομικής υπαγωγής της
  • Ικανότητα αναγνώρισης ιατρικού σφάλματος
  • Ικανότητα επίλυσης πρακτικών ζητημάτων σχετικά με αστική και ποινική ευθύνη ιατρών και αστική ευθύνη δημόσιων νοσοκομείων

Τρόπος εξέτασης

Γραπτές εξετάσεις
Βιβλιογραφία

Αλεξιάδης Α., Εισαγωγή στο ιατρικό δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1996, Εκδόσεις Μ. Δημόπουλου.
Αλεξιάδης Α., Εισαγωγή στο Δίκαιο της Υγείας,, Νομοθεσία-Νομολογία, Θεσσαλονίκη 1999, Εκδόσεις Δημόπουλου.
Αναπλιώτη-Βαζαίου Ειρ., Γενικές Αρχές Ιατρικού Δικαίου, Αθήνα 1993, Εκδόσεις Π.Σάκκουλα
Giesen D., International Medical Malpractice Law, A Comparative Law Study of Civil Liability Arising from Medical Care, 1988
Ζέπος Π., Η ευθύνη του ιατρού, ΝοΒ (21) 1973.
Κανελλοπούλου-Μπότη Μ., Η πραγματογνωμοσύνη ως αποδεικτικό μέσο στις δίκες για πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς-επισημάνσεις ελληνικού και αγγλοσαξωνικού δικαίου, Ιόνιος Επιθεώρηση Δικαίου, Δεκέμβριος 2001.
Κανελλοπούλου-Μπότη Μ., Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.
Καραγεώργος Κ., Η ποινική εκτίμηση των ιατροχειρουργικών επεμβάσεων, Θεσσαλονίκη 1996, Εκδόσεις Σάκκουλα.
Καράκωστας Ι., Η αστική ευθύνη του ιατρού στο κοινοτικό δίκαιο, Αρμ. 1994.
 Καράκωστας Ι., Προστασία του Καταναλωτή Ν. 2251/1994, Αθήνα - Κομοτηνή 2002, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.
Κορνηλάκης Π., Η ευθύνη από διακινδύνευση, Θεσσαλονίκη 1982.
Μerry Alan and Mc Call Smith Alexander, Errors, Medicine and the Law, Cambridge University Press, 2003.
Μιχαηλίδης – Νουάρος Γ., Ευθύνη εξ αδικήματος έναντι του έχοντος δικαίωμα επί πράγματος κατά τον Νέον Αστικόν Κώδικα, ΑΙΔ ί, 153
Morgan D., Issues in Medical Law and Ethics, London 2001, Daniel Pudles.
Ομπέσης Φ., Η νομική φύση της ιατρικής ευθύνης στο αστικό δίκαιο: επισημάνσεις συγκριτικού δικαίου, Αρμ 1993
Σακελλαροπούλου Βιργινία, Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος και η σημασία της συναίνεσης του ασθενούς, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007, Εκδόσεις Σάκκουλα.