Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (e-εκπαίδευση) Ι PDF Εκτύπωση

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (e-εκπαίδευση) Ι – 5 ECTS

Αθανάσιος Τζιμογιάννης

Σύντομη περιγραφή:

Αυτή η θεματική ενότητα διαπραγματεύεται το επιστημονικό πεδίο των σύγχρονων τεχνολογιών της ηλεκτρονικής μάθησης, τα τεχνολογικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση με στόχο α) την ενίσχυση της μάθησης και β) την προώθηση διαφορετικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Η θεματική περιλαμβάνει πέντε άξονες:

 • ΤΠΕ και ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
 • Η παιδαγωγική της e-εκπαίδευσης  
 • Ψηφιακό περιεχόμενο και εκπαιδευτικό υλικό (e-υλικό)
 • Μαθησιακός σχεδιασμός και ΤΠΕ
 • Μοντέλα και εκπαιδευτικές πολιτικές για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί και ΤΠΕ.

Στόχοι μαθήματος:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν ολοκληρωμένα και να μελετήσουν κριτικά και τα παιδαγωγικά, τεχνολογικά, διδακτικά και οργανωτικά ζητήματα που προσδιορίζουν το πλαίσιο ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν

 • να γνωρίσουν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών εργαλείων και τεχνολογικών περιβαλλόντων και να αναστοχαστούν για τις επιπτώσεις που έχουν στη μάθηση, στη διδασκαλία και στην έρευνα
 • να διαπραγματευτούν και να εμβαθύνουν στη θεωρητική θεμελίωση της παιδαγωγικής των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής μάθησης
 • να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με τη χρήση διαφόρων εργαλείων ΤΠΕ και παιδαγωγικών προσεγγίσεων
 • να διαπραγματευτούν κριτικά τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πώς μπορούν να ενισχυθούν χρησιμοποιώντας διαφορετικές εκπαιδευτικές τεχνολογίες
 • να εξετάσουν με κριτικό πνεύμα τα σύγχρονα μοντέλα και τις πολιτικές ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη
 • να οικοδομήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως ανεξάρτητο επιστημονικό-ερευνητικό πεδίο.

Δομή:

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις για τα θεωρητικά αντικείμενα, ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης (http://moodle.korinthos.uop.gr).

Τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση τις δραστηριότητες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τις ατομικές εργασίες τους και την ομαδική ερευνητική εργασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

Jonassen, D. H. (2006). Modeling with technology. Mindtools for conceptual change. NJ: Prentice Hall
Φάκελος μαθήματος (σημειώσεις διδάσκοντα, φύλλα εργασίας, άρθρα, δικτυακές πηγές κ.α.) που επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος.