Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (e-εκπαίδευση) ΙΙ PDF Εκτύπωση

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (e-εκπαίδευση) ΙΙ – 5 ECTS

Αθανάσιος Τζιμογιάννης

Σύντομη περιγραφή:

Αυτή η θεματική ενότητα διαπραγματεύεται ολοκληρωμένα σημαντικά θέματα, τάσεις και προοπτικές του επιστημονικού πεδίου της ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαίδευσης από απόσταση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σύγχρονα μοντέλα και τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και στις αρχές που διέπουν το σχεδιασμό και την αξιολόγηση συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Η θεματική περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες:

 • Το επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης από Απόσταση
 • Τεχνολογίες και μοντέλα Ηλεκτρονικής Μάθησης
 • Κοινωνικά μέσα και τεχνολογίες του Ιστού 2.0
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης από απόσταση
 • Νέες τάσεις και πολιτικές για την ηλεκτρονική μάθηση από απόσταση (Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης, Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής).

Στόχοι μαθήματος:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν και να μελετήσουν κριτικά και ολοκληρωμένα τα παιδαγωγικά, τεχνολογικά, διδακτικά και οργανωτικά ζητήματα που προσδιορίζουν την ηλεκτρονική μάθηση και εκπαίδευση από απόσταση ως ανεξάρτητο πεδίο έρευνας και εκπαιδευτικής πρακτικής.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν

 • να γνωρίσουν και να διαπραγματευτούν την εξέλιξη της εκπαίδευσης από απόσταση ως ανεξάρτητο επιστημονικό πεδίο
 • να εξοικειωθούν με ποικίλες δικτυακές τεχνολογίες και μαθησιακά περιβάλλοντα και να αναστοχαστούν για τη σημασία τους στη διδασκαλία και στη μάθηση
 • να εξετάσουν με κριτικό πνεύμα και να εμβαθύνουν στη θεωρητική θεμελίωση των προτύπων ηλεκτρονικής μάθησης και της παιδαγωγικής τους
 • να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης χρησιμοποιώντας διάφορους διαδικτυακούς πόρους, μέσα και τεχνολογικές πλατφόρμες
 • να διαπραγματευτούν κριτικά και να αξιολογήσουν τα σύγχρονα πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης και τις σχετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην τυπική εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση
 • να οικοδομήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για την ηλεκτρονική μάθηση ως ανεξάρτητο επιστημονικό-ερευνητικό πεδίο.

Δομή:

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις για τα θεωρητικά αντικείμενα, ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης (http://moodle.korinthos.uop.gr).

Τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση τις δραστηριότητες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τις ατομικές εργασίες τους και την ομαδική ερευνητική εργασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Βιβλιογραφία:

Garrison D. (2011). E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. Routledge Falmer.
Φάκελος μαθήματος (σημειώσεις διδάσκοντα, φύλλα εργασίας, άρθρα, δικτυακές πηγές κ.α.) που επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος.