Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων αξιολόγησης PDF Εκτύπωση

Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων αξιολόγησης – 5 ECTS

Δέσποινα Τσακίρη

Σύντομη περιγραφή:

Στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Έλεγχος, Αξιολόγηση, Λογοδοσία: κοινωνικο-ιστορικές προσεγγίσεις και εννοιολογικές οριοθετήσεις.
 • Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και δομές των οργανώσεων.
 • Βασικά διαβήματα σχεδιασμού της αξιολόγησης ενός  εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Μέθοδοι και δείκτες αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Μελέτη περίπτωσης.

Στόχοι μαθήματος:

Στόχοι του μαθήματος είναι η πρόσκτηση θεωρητικών γνώσεων όσον αφορά τα κοινωνικά και πολιτικά διακυβεύματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δράσεων και η εξάσκηση στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα είναι σε θέση :

 • Να αναλύουν ένα αίτημα αξιολόγησης εκπαιδευτικού προγράμματος από μια αναθέτουσα αρχή.
 • Να γνωρίζουν και να τεκμηριώνουν τις φάσεις διενέργειας του σχεδίου αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Να προσδιορίζουν τους στόχους αξιολόγησης του προγράμματος
 • Να επιλέγουν το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο (έλεγχος/αξιολόγηση) και να τεκμηριώνουν την επιλογή του.
 • Να διακρίνουν το κατάλληλο Μεθοδολογικό πλαίσιο και να τεκμηριώνουν την επιλογή του.
 • Να συντάσσουν ένα σχέδιο αξιολόγησης με τις φάσεις υλοποίησης τις προτεινόμενες δραστηριότητες, τα πακέτα εργασίας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό.
 • Να αναπτύσσουν τη δομή παρουσίασης μιας έκθεσης αξιολόγησης

Δεξιότητες:

Οι αποκτηθείσες δεξιότητες αφορούν:

 • Τον εντοπισμό μέσω του Διαδικτύου Προκηρύξεων (εξωτερικής) αξιολόγησης που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Την επεξεργασία και τη διαμόρφωση δεικτών αξιολόγησης.
 • Τη σύνταξη ενός σχεδίου αξιολόγησης ως μέρος ενός Τεχνικού Δελτίου Έργου.
 • Την εξοικείωση με τη σύνταξη μιας έκθεσης αξιολόγησης.

Δομή:

Πέντε (5) τετράωρες συναντήσεις με διαλέξεις και ασκήσεις εφαρμογής από την πλευρά των φοιτητών.

Τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών:

Η αξιολόγηση έχει ως αντικείμενο την Εκπόνηση σχεδίου αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει:

 • Επιλογή προκήρυξης που να αφορά στην αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο να συνάδει με τα προσωπικά/επαγγελματικά ενδιαφέροντα των φοιτητών.
 • Ανάλυση του αιτήματος αξιολόγησης και εκπόνηση ενός σχεδίου αξιολόγησης με διακριτές τις φάσεις ανάπτυξης του.
 • Υποβολή πρότασης σχεδίου αξιολόγησης

Βιβλιογραφία:

Ανδρέου, Α.& Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994). Εξουσία και οργάνωση - Διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αθήνα: Νέα Σύνορα.
Ardoino, J. (1993). Evaluer contrôler. Se Former & Pratiques et apprentissages de l’ Education, 28, 1-7 (μετάφραση Δέσποινα Τσακίρη).
Argyris, C. (1957). Personality and Organization. N.Y.: Harper and Bros.
Βεργίδης, Δ. (2001). Η συμβολή της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική πολιτική. Στο: Γ. Μπαγάκης (Επιμ.), Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
Βεργίδης, Δ. (2003). Η συμβολή της αξιολόγησης στην υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο: Δ. Βεργίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: συμβολή στην εξειδίκευση στελεχών και εκπαιδευτών. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα
Βεργίδης, Δ. (2009). Επιστημολογικές και μεθοδολογικές αφετηρίες για την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, συγκείμενα και διακυβεύματα. Στο: Δ. Βεργίδης & Α. Κόκκος (Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές (σελ. 369-400). Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
Bonniol, J.J., & Vial, M. (2007). Τα μοντέλα αξιολόγησης: θεμελιώδη κείμενα με ερμηνευτικά σχόλια. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Crozier, M. (1980). Actors and Systems: The politics of collective action. University of Chicago.
Demailly, L.& al. (1998) Evaluer les établissements scolaires: enjeux, expériences, débats, Paris: L’Harmattan
Demailly, L., (2001), Evaluer les politiques éducatives : sens, enjeux, pratiques, De Boeck, Bruxelles
Καραλής, Θ. (2005). Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τόμος Δ΄. Αξιολόγηση Προγραμμάτων. Πάτρα: ΕΑΠ.
Merle, P. (1999). Les indicateurs de pilotage des établissements scolaires en France in La Revue Tocqueville/The Tocqueville Review, Vol. XX, no 2, p45-69
Μουζέλης, Ν. (2009). Οργάνωση και Γραφειοκρατία. Ανάλυση των σύγχρονων θεωριών (2η έκδ.). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.
Μπαγάκης, Γ. (2001). Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
Παπαδάκης, Ν. (2009). Εκπαιδευτική πολιτική. Η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική πολιτική(;) (4η έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Σολομών, Ι. (επιμ) (1999). Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα: ένα πλαίσιο εργασίας και υποστήριξης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Tsakiris D, (2001), «Evaluation et systèmes éducatifs dans les pays de l’Union Européenne», Les Dossiers des Sciences de l’Education, 6 : 105-119
Τσιβάκου, Ι. (1995).  Δράση και σύστημα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων. Αθήνα: Θεμέλιο.
Tyler, W. (1988). School Organization: A Sociological Perspective. London: Croom Helm.
Weber, M. (1979). The Theory of social and Economic Organization. Oxford University Press.
Χασάπης, Δ. (2000). Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης: Μεθοδολογικές Αρχές και Κριτήρια Ποιότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.