Πρακτικές αξιολόγησης και εκπαιδευτικά προγράμματα PDF Εκτύπωση

Πρακτικές αξιολόγησης και εκπαιδευτικά προγράμματα – 5 ECTS

Δέσποινα Τσακίρη

Σύντομη περιγραφή:

Στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Κοινωνιολογικές μελέτες που εστιάζουν στα «κοινωνικά τεχνάσματα» της αξιολόγησης
 • Κοινωνιολογικές θεωρίες της αξιολόγησης των σχολικών επιδόσεων των μαθητών
 • Αντισταθμιστικές πολιτικές για την βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των μαθητών (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, Πρώιμη σχολική φοίτηση στο νηπιαγωγείο, Ολοήμερο σχολείο, Ευέλικτη Ζώνη, Ενισχυτική διδασκαλία)
 • Διεθνείς συγκριτικές αξιολογήσεις των δεξιοτήτων των μαθητών : Η περίπτωση του προγράμματος PISA

Στόχοι μαθήματος:

Η ανάδειξη της αξιολόγησης ως κοινωνικό πράττειν και ειδικότερα ως κοινωνικό «τέχνασμα» μέσω του οποίου καταγράφονται ερευνητικά και ερμηνεύονται οι  παρακάτω πρακτικές :

 • ταξινόμησης των μαθητών στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού θεσμού
 • βελτίωσης των επιδόσεων των μαθητών οι οποίες συνδέονται με την καθιέρωση αντισταθμιστικών πολιτικών (ΖΕΠ, πρώιμη σχολική φοίτηση, ολοήμερο σχολείο, ευέλικτή ζώνη ενισχυτική διδασκαλία,)
 • διαμόρφωσης του σχολικού χάρτη φοίτησης των μαθητών και οι γονεϊκές επιλογές
 • διεθνείς συγκρίσεις που αφορούν τις  κτήσεις και δεξιότητες των μαθητών : το πρόγραμμα PISA.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Να γνωρίζουν και να τεκμηριώνουν την αξιολόγηση ως κοινωνικό «πράττειν».
 • Να διακρίνουν τα κοινωνικά τεχνάσματα της αξιολόγησης μέσα από τις μελετηθείσες εμπειρικές έρευνες στο πεδίο της «Κοινωνιολογίας της Αξιολόγησης».
 • Να περιγράφουν και να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των κοινωνιολογικών και κοινωνικών θεωρήσεων που ερμηνεύουν την αξιολόγηση των μαθητών ως κοινωνικό τέχνασμα.
 • Να γνωρίσουν τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών από τον τρόπο εφαρμογής των αντισταθμιστικών πολιτικών σε ευρωπαϊκές χώρες και να τα ερμηνεύουν με βάση τις κοινωνικές και κοινωνιολογικές θεωρίες.
 • Να αναγνωρίσουν το ζήτημα της γονεικής επιλογής στη διαμόρφωση του σχολικού χάρτη και να ερμηνεύσουν τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά διακυβεύματα.
 • Να διακρίνουν και να ερμηνεύσουν το ρόλο του Προγράμματος PISA στους προσανατολισμούς του παγκοσμιοποιημένου εκπαιδευτικού συστήματος.

Δεξιότητες:

Οι αποκτηθείσες δεξιότητες αφορούν:

 • Τον εντοπισμό πηγών άντλησης, κυρίως ηλεκτρονικών, βιβλιογραφικού υλικού.
 • Την εφαρμογή της αποδελτίωσης ενός βιβλιογραφικού υλικού.
 • Την ανάπτυξη της συγκριτικής δεξιότητας για μελέτες που αφορούν την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών στον τομέα της αξιολόγησης.
 • Τη χρήση του Δικτύου «Ευρυδίκη» για την εκπόνηση συγκριτικών μελετών.
 • Την εξάσκηση στη θεματική κατηγοριοποίηση του βιβλιογραφικού υλικού και την εξαγωγή ερμηνευτικών κατηγοριών.

Δομή:

Πέντε (5) τετράωρες συναντήσεις με διαλέξεις και ασκήσεις εφαρμογής από την πλευρά των φοιτητών.

Τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών:

Εκπόνηση μιας βιβλιογραφικής επισκόπησης σε ένα θέμα το οποίο να αφορά μια από τις προτεινόμενες θεματικές του μαθήματος.
Η επιλογή του θέματος της βιβλιογραφικής επισκόπησης απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της διδάσκουσας.

Βιβλιογραφία:

Ardoino, J. (1993) Evaluer, Contrôler in Se Former+Pratiques et apprentissages de   l’Education. Τσακίρη Δ. (Μετ.), No 28 :1-7.
Ardoino, J. (1976). Au filigrane  d ΄un discours : la question du controle et de l ΄evuluation. Πρόλογος στο Morin, M. , (1976). L ΄imaginaire dans l ΄education permanente, Gauthier-Villars , I-XXXIX. Στο : Bonniol, J.J. & Vial , M. (2007) . Τα  μοντέλα της αξιολόγησης .Αθήνα : Μεταίχμιο.
Ball, S., Bowe, R. and Gewirtz, S., (1995). Circuits of schooling: A sociological exploration of parental choice in social class contexts Sociological Review 43, pp.52–78
Ball, S., (1999) The market form in United Kingdom Education: information, values and political control in La Revue Tocqueville/The Tocqueville Review, Vol. XX, no 2, p89-100.
Ball, S., (2008) The education debate The Policy Press: University of Bristol
Broadfoot, P. (1996), Education, Assessment and Society, Buckingham, OU Press
Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1990) Reproduction in Education, Society and Culture, London: Sage.
Καστοριάδης, Κ. (2010). Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας. Ιγ’ έκδοση. Αθήνα: Κέδρος
Λάμνιας, Κ. (1997) «Η αξιολόγηση του μαθητή ανάδειξη διαφοροποιημένων σημασιοδο-τήσεων της έννοιας», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τχ. 26, σελ. 7-36
Merle, P., (1999), Les indicateurs de pilotage des établissements scolaires en France in La Revue Tocqueville/The Tocqueville Review, Vol. XX, no 2, p45-69
Merle P., (1998), Sociologie de l’évaluation scolaire, Paris : PUF
Raveaud Maroussia - Zanten van, Agnès, (2007). Choosing the local school: middle class parents’ values and social and ethnic mix in London and Paris. Journal of Education Policy, 22:1, 107-124.
Τσακίρη Δ., (1999), «Το φαντασιακό διακύβευμα στον σχολικό έλεγχο : σκιαγράφηση μιας Προσέγγισης», Νέα Παιδεία, 92 : 64 -78
Τσακίρη Δ., (2009).  «Οι κοινωνικές φαντασιακές σημασίες των χωρικών πρακτικών στην εκπαίδευση : η περίπτωση της διαμόρφωσης του σχολικού χάρτη φοίτησης των μαθητών» στο Σπυριδάκης Ε (επιμ) Μετασχηματισμοί του χώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις, Αθήνα: Νήσος: 397-425.
Φουκώ, Μ. (2007). Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής (Μτφρ. Κ. Χατζηδήμου & Ι. Ράλλη). Αθήνα: Κέδρος.
Zanten, van Agnès. (2009). Choisir son école. Stratégies familiales et médiations locales Presses Universitaires de France
Zanten, van Agnès - Obin, Jean-Pierre. (2008). La carte scolaire,  Presses Universitaires de France.