Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (Υ5) PDF Εκτύπωση

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (Υ5)

Παναγιώτης Καφετζής

ECTS 4,5

Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι θεωρητικές και εμπειρικές διαστάσεις βασικών εννοιών της Πολιτικής, τοποθετημένες στο ιστορικό-κοινωνικό τους πλαίσιο. Η Πολιτική ως κοινωνική δράση και διάδραση, η Δημοκρατία, το Κράτος στις ιστορικές μορφές του, η πολιτική ιδεολογία, το πολιτικό κόμμα, τα κομματικά συστήματα, η πολιτική αντιπροσώπευση, η εκλογική συμπεριφορά, οι ομάδες πίεσης, το Έθνος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση, αποτελούν τις συστατικές θεματικές ενότητες του μαθήματος.

Στόχοι

Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις για επιμέρους πτυχές του Πολιτικού.
Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις για τους τρόπους σύνδεσης μεταξύ Πολιτικής και (εφαρμοζόμενων) πολιτικών.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής και συγκριτικής ανάλυσης βασικών εννοιών της Πολιτικής.
Κατανόηση της ερευνητικής διαδικασίας (αναζήτηση, αξιολόγηση και ταξινόμηση βιβλιογραφικών πηγών και εμπειρικού υλικού).

Δομή

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις που αντιστοιχούν στο 75% του τελικού βαθμού. Εργασία (μέχρι 3000 λέξεις) που υποβάλλεται στο τέλος του εξαμήνου, με θέμα που ορίζεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Η εργασία αντιστοιχεί στο 25% του τελικού βαθμού.

Βιβλιογραφία

Ball Α. R.  - B.G. Peters (2001), Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση, Παπαζήσης, Αθήνα.

Heywood Α. (2006), Εισαγωγή στην Πολιτική, Πόλις, Αθήνα.

Roskin M. G., κ.ά. (2008), Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.