Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών: Μίκρο & Μάκρο Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις (ΚΕΠ1) PDF Εκτύπωση

Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών: Μίκρο & Μάκρο Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις (ΚΕΠ1)

Δέσποινα Τσακίρη

ECTS 4,5

Στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Διασάφηση της έννοιας της αξιολόγησης με έμφαση στη διάκριση των εννοιών «ελέγχου» και «αξιολόγησης».
 • Ιστορικές συνθήκες εμφάνισης, εξάπλωσης και ανάπτυξης της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.
 • Μελέτη των κοινωνικών τεχνασμάτων της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών μέσω ερευνών μικρό-κοινωνιολογικού επιπέδου και περιγραφή και ανάλυση των κοινωνιολογικών θεωριών που τα ερμηνεύουν.
 • Περιγραφή και ανάλυση αντισταθμιστικών πολιτικών (ΖΕΠ, πρώιμη σχολική φοίτηση) που εφαρμόζονται σε μακρο-κοινωνιολογικό επίπεδο και ανάλυση της συμβολής τους στη μείωση στη σχολικής αποτυχίας και στη βελτίωση των  σχολικών επιδόσεων των μαθητών.
 • Κοινωνιολογική προσέγγιση των «αποτελεσματικών σχολείων».

Στόχοι:

Η κοινωνιολογική κατανόηση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης μέσα από μια ποικιλότητα θεμάτων που θεραπεύονται σ’ αυτή την επιστημονική περιοχή. Τα θέματα αυτά, αφενός μεν, αφορούν τις μικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις της σχολικής αξιολόγησης και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βαθμολογία των μαθητών και στις διαδικασίες προσανατολισμού και επιλογής των μαθητών μέσω των κατευθύνσεων. Αφετέρου δε, αφορούν τις μακροκοινωνιολογικές  προσεγγίσεις της αξιολόγησης, και εστιάζουν στη μελέτη των αντισταθμιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν με σκοπό την βελτίωση σχολικών επιδόσεων, στην ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στις παιδαγωγικές πρακτικές και τα σχολικά αποτελέσματα των μαθητών και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μαθητικών δεξιοτήτων μέσω των διεθνών συγκρίσεων που διενεργήθηκαν από υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος  θα είναι σε θέση :

 • Να διακρίνουν τις έννοιες που παραπέμπουν στην αξιολόγηση (έλεγχος, εξέταση, δοκιμασία, αθροιστική και διαμορφωτική αξιολόγηση) εντοπίζοντας τις επιστημολογικές και κοινωνικο- ιστορικές διαφορές.
 • Να περιγράφουν τις ιστορικές συνθήκες εμφάνισης, εξάπλωσης και ανάπτυξης της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.
 • Να τεκμηριώνουν το ρόλο της αξιολόγησης σε σχέση με την ανάπτυξη της μισθωτής εργασίας και τη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας.
 • Να διακρίνουν τις επιδράσεις διαφόρων κοινωνικών παραγόντων (κοινωνική προέλευση του μαθητή, φύλο, μαθησιακό “status” του μαθητή) στο βαθμολογικό κανόνα του εξεταστή.
 • Να διακρίνουν τα κοινωνικά τεχνάσματα της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών και να τεκμηριώνουν τις κοινωνικές θεωρίες που τα ερμηνεύουν.
 • Να περιγράφουν και να αναλύουν τα διακυβεύματα των αντισταθμιστικών πολιτικών απέναντι στη σχολική αποτυχία και τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων.

Δεξιότητες

Οι αποκτηθείσες δεξιότητες αφορούν:

 • Την εξοικείωση με την αποδελτίωση ενός επιστημονικού κειμένου (άρθρου ή κεφαλαίου βιβλίου).
 • Την παρουσίαση και κριτική ανάλυση ενός επιστημονικού κειμένου στη βάση ενός σχεδίου προτεινόμενου από τη διδάσκουσα.
 • Τον εντοπισμό βιβλιογραφίας, συναφούς με το αντικείμενο μελέτης
 • Την καταγραφή βιβλιογραφίας σύμφωνα με το σύστημα APA
 • Την παρουσίαση εργασίας σε Power-Point  στο πλαίσιο του μαθήματος

Δομή:

Δεκατρείς (13) τρίωρες συναντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματώνονται διαλέξεις καθώς και  ορισμένες προαιρετικές παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών.

Αξιολόγηση:

1. Μία υποχρεωτική όχι απαλλακτική εργασία.
Παρουσίαση και κριτική ανάλυση ενός επιστημονικού άρθρου (προτεινόμενο από τη Διδάσκουσα ή επιλεγμένο με τη σύμφωνη γνώμη της Διδάσκουσας).
Καταγραφή βιβλιογραφίας (10 βιβλιογραφικών αναφορών) σχετικής με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος.
2. Γραπτή εξέταση
Ανάπτυξη θέματος ή σχολιασμός κειμένου

Βιβλιογραφία

Bourdieu P. & Passeron J.-C. (1990), Reproduction in Education, Society and Culture, Sage, London.
Broadfoot P. (1996),  Education, Assessment and Society, Open University Press, Buckingham-Philadelphia.   
Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη Γ. (1995), Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα.
Merle P. (1998), Sociologie de l’évaluation scolaire, PUF, Paris.
Μυλωνάς Θ. (2001), Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα.
Φραγκουδάκη Α. (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης : Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, Παπαζήσης, Αθήνα.
Χιωτάκης Σ. (επιμ.) (2004), Η αμφισβήτηση των εξετάσεων και βαθμών στο σχολείο, Γρηγόρης, Αθήνα.