Θεωρητικές Προσεγγίσεις Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΚΠ17) PDF Εκτύπωση

Θεωρητικές Προσεγγίσεις Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΚΠ17)

Ανδρέας Φερώνας

ECTS 4,5

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές θεωρίες για την κοινωνική πολιτική και το κράτος πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις όπως ο φιλελευθερισμός, μαρξισμός, σοσιαλδημοκρατία, νεοφιλελευθερισμός, νέο-μαρξισμός, θεωρία του «τρίτου δρόμου», μετα-μοντερνισμός κλπ., καθώς και οι κριτικές προσεγγίσεις από τη σκοπιά των κοινωνικών κινημάτων, ιδιαίτερα του φεμινιστικού, του αντιρατσιστικού και του οικολογικού. Τα κεντρικά επιχειρήματα που αναπτύσσονται στο μάθημα είναι ότι: (α) οι θεωρίες συχνά διαπλέκονται με ιδεολογικές και πολιτικές ερμηνείες για τη φύση και το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας στις σύγχρονες κοινωνίες και (β) η γνώση των θεωριών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη κατανόηση των πολιτικών διαδικασιών και του πολιτικού διαλόγου που αναπτύσσεται γύρω από τα σχετικά ζητήματα καθώς της πρακτικής εφαρμογής των κοινωνικών πολιτικών.

Στόχοι

Να βοηθήσει τους φοιτητές:

  • Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες, όρους και θεωρητικά πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής
  • Να κατανοήσουν τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των θεωρητικών προσεγγίσεων της κοινωνικής πολιτικής, της ιδεολογίας και της πολιτικής πρακτικής
  • Να εξετάζουν κριτικά και συγκριτικά τις διαφορετικές προσεγγίσεις για την κοινωνική πολιτική και τις επιπτώσεις τους για την κατανόηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν και να αναλύουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την κοινωνική πολιτική
  • Να κατανοούν και να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των διαφόρων προσεγγίσεων στη σύγχρονη κοινωνική πολιτική
  • Να κατανοούν τις διαπλοκές των θεωρητικών προσεγγίσεων της κοινωνικής πολιτικής, με ιδεολογικές και πολιτικές ερμηνείες για τη φύση και το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας στις σύγχρονες κοινωνίες

Δομή

Δεκατρείς τρίωρες συναντήσεις

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την τελική βαθμολογία τους μέχρι 2 βαθμούς καταθέτοντας σύντομη εργασία μέχρι 1500 λέξεις.

Βιβλιογραφία

1.    Lister R. (2010), Understanding Theories and Concepts in Social Policy, Policy Press, Bristol, UK.
2.    Alcock P. - May, M. - Rowlingson K. (eds) (2008), The Students Companion to Social Policy, Blackwell, Oxford, UK.
3.    Lavallete M. - Pratt A. (2005), Social Policy. Theories, Concepts and Issues, Sage, UK.
4.    George V. - Wilding P. (1994), Welfare and Ideology, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead.
5.    Στασινοπούλου Ο. (2000), Κράτος Πρόνοιας. Ιστορική Εξέλιξη – Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Gutenberg, Αθήνα.