Οικονομικά της Υγείας και Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (ΚΚΠ13) PDF Εκτύπωση

Οικονομικά της Υγείας και Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (ΚΚΠ13)

Μαίρη Γείτονα

 ECTS 4,5

Eισαγωγικό μάθημα στα οικονομικά της υγείας δίνοντας έμφαση στη λειτουργία των συστημάτων υγείας και σε θεματικές που σχετίζονται με το θεσμικό, οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό ρόλο των σύγχρονων συστημάτων υγείας. Αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της αγοράς υπηρεσιών υγείας σε αντιδιαστολή με το κλασικό υπόδειγμα των νόμων της αγοράς και παρουσιάζονται πολιτικές υγείας με αναφορά στις μακρο και μικροικονομικές επιπτώσεις τους. Γίνεται αναλυτική και συγκριτική παρουσίαση του ελληνικού συστήματος υγείας καθώς και των πηγών χρηματοδότησης αυτού. Έμφαση επίσης δίνεται στο πεδίο της διαχείρισης και κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των προγραμμάτων υγείας.

Στόχοι:

Nα εφοδιάσει τους φοιτητές με εξειδικευμένες ικανότητες κατανόησης και ανάλυσης:
(α) θεματικών που σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική διάσταση της υγείας και της φροντίδας υγείας.
(β) όρων και θεωρητικών προσεγγίσεων στο πεδίο των οικονομικών της υγείας και της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης.
(γ) τα προβλήματα που σχετίζονται με το θεσμικό ρόλο του ΕΣΥ, την οργάνωση και χρηματοοικονομική διαχείρισή του.
(δ). μεθόδων και πρακτικών στο πεδίο της λήψης αποφάσεων και της διαμόρφωσης πολιτικών υγείας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και σύγκρισης εννοιών στο γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών της υγείας.
Απόκτηση γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων σχετικά με τις μεθόδους κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των προγραμμάτων υγείας.  

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση.

Βιβλιογραφία

Γείτονα Μ. (επιμ.) (22012), Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: Φαρμακοοικονομία και Λήψη Αποφάσεων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.
Drummond H., O’ Brien B. Stoddart G., Torrance G (2002), Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Υγείας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Υφαντόπουλος Γ. (22011) Τα Οικονομικά της Υγείας, Θεωρία και Πολιτική, Τυπωθήτω, Αθήνα.