Ιστορία της Εκπαίδευσης (ΕΕ6) PDF Εκτύπωση

Ιστορία της Εκπαίδευσης (ΕΕ6)

Φωτεινή Γαζή

ECTS 4,5

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές εξελίξεις στην νεοελληνική εκπαίδευση από τη συγκρότηση του κράτους μέχρι σήμερα. Η εκπαίδευση μελετάται μέσα στο ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στην εκπαιδευτική πολιτική, στα μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Εξετάζονται επίσης η γυναικεία εκπαίδευση, ο γλωσσοεκπαιδευτικός δημοτικισμός, το πανεπιστήμιο κατά τον 19ο και 20ο αιώνα και η μειονοτική εκπαίδευση.

Στόχοι

Να αποκτήσουν οι φοιτητές-τριες γνώση των κεντρικών εξελίξεων στην ελληνική εκπαίδευση κατά τη νεότερη και σύγχρονη εποχή
Να συνδυάσουν οι φοιτητές-τριες την ιστορική γνώση με την ανάλυση των σύγχρονων εκπαιδευτικών πραγματικοτήτων
Να προσεγγίσουν οι φοιτητές-τριες την εκπαίδευση μέσα στο ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Προσδοκώμενα Mαθησιακά Aποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει
Να έχουν αποκτήσει γνώση του ιστορικού πλαισίου της ελληνικής εκπαίδευσης
Να έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά φαινόμενα με βάση τις ιστορικές τους αναφορές
Να προσεγγίζουν κριτικά την αλληλόδραση συγχρονίας και διαχρονίας στην εκπαίδευση

Δομή

Το μάθημα συνίσταται σε τρίωρες εβδομαδιαίες διαλέξεις. Η διδάσκουσα αναλύει τις θεματικές του μαθήματος ενώ παραπέμπει σε σχετικό βιβλιογραφικό υλικό για περαιτέρω εμβάθυνση.

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται γραπτώς στις θεματικές του μαθήματος μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Στην τελική αξιολόγηση, συνυπολογίζονται γραπτές εργασίες σχετικές με τις θεματικές του μαθήματος.

Βιβλιογραφία

Δημαράς Α. (1998), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε. Τεκμήρια Ιστορίας, Εστία, Αθήνα.

Δημαράς Α. - Βασιλού-Παπαγεωργίου Β. (2008), Από το κοντύλι στον Υπολογιστή, 1830-2000, Μεταίχμιο, Αθήνα.

Θεριανός Κ. - Κάτσικας Χ. (2007), Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, Σαββάλας, Αθήνα.

Τσουκαλάς Κ. (2006), Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Θεμέλιο, Αθήνα.