Κοινωνική Οικονομία (ΚΚΠ15) PDF Εκτύπωση

Κοινωνική Οικονομία (ΚΚΠ15)

Μιχάλης Φεφές

ECTS 4,5

Θεωρείται ότι ο φοιτητής είναι ήδη εξοικειωμένος με τις βασικές έννοιες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κοινωνική Πολιτική. Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, που θεωρείται ο τρίτος πόλος μεταξύ του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα οικονομίας. Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες της κοινωνικής οικονομίας, η σημασία και συμβολή της στην παγκόσμια και εθνική οικονομία, οι αρχές στις οποίες στηρίζεται και οι θεσμοί μέσω των οποίων λειτουργεί (π.χ., συνεταιρισμοί, σωματεία, ιδρύματα, ΜΚΟ κ.ο.κ.). Κατόπιν θα αναλυθούν οι έννοιες του συνεταιρισμού, των σωματείων – ιδρυμάτων και των αλληλοασφαλιστικών ταμείων, των βασικών φορέων, δηλαδή, της δραστηριότητας στην κοινωνική οικονομία, που παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες πολύτιμες για το κοινωνικό σύνολο, δημιουργούν θέσεις εργασίας και προσφέρουν λύσεις στις τοπικές κοινωνίες, που οι άλλοι δύο τομείς οικονομίας δεν μπορούν να προσφέρουν.  Τέλος, αναλύεται η έννοια και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού, που αποτελεί τον πρώτο πυλώνα των Ευρωπαϊκών Θεσμών της Κοινωνικής Οικονομίας.

Στόχοι

Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που περιγράφονται παραπάνω.  
Να βοηθήσει τους φοιτητές να υποστηρίξουν και συμπληρώσουν γνώσεις που έχουν αποκομίσει από άλλα μαθήματα.
Να καθοδηγήσει τους φοιτητές να ασχοληθούν ενεργά με τον κλάδο της κοινωνικής οικονομίας που αποτελεί έναν όλο και περισσότερο αναπτυσσόμενο τομέα, κάτι που αφενός θα τους βελτιώσει όσον αφορά στην κοινωνική τους συμπεριφορά και συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις και αφετέρου θα αποκτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο για την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξή τους.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να:
Έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους γύρω από την οικονομία, την οικονομική πολιτική και τη λειτουργία του τομέα της κοινωνικής οικονομίας σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.
Γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των τομέων της οικονομίας και την ιδιαιτερότητα της κοινωνικής οικονομίας.
Γνωρίζουν τους τρόπους και τις διαδικασίες λειτουργίας των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους (fundraising) και τις μεθόδους διοίκησής τους καθώς και τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού που εμπλέκεται στις δραστηριότητές τους.
Έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως στελέχη σε φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

Δομή

Το μάθημα συνίσταται σε τρίωρα εβδομαδιαία σεμινάρια. Στο πρώτο μέρος κάθε συνάντησης γίνεται μια εισαγωγή από τον διδάσκοντα. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί συζήτηση γύρω τα θέματα του σεμιναρίου καθώς και άλλα θέματα προηγουμένων σεμιναρίων που έχουν ήδη μελετήσει οι φοιτητές.

Αξιολόγηση

Με γραπτές εξετάσεις στη λήξη του εξαμήνου

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις διδάσκοντα.