Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική (Υ16) PDF Εκτύπωση

Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική (Y16)

Δημήτρης Βενιέρης

ECTS 4    

Το μάθημα εισάγει στις βασικές έννοιες που θεμελιώνουν την Κοινωνική Πολιτική, ένα διεπιστημονικό ακαδημαϊκό αντικείμενο που διερευνά την ανταπόκριση των οργανωμένων κοινωνιών στις κοινωνικές ανάγκες. Η μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής απαιτεί την ανάλυση θεωρητικών και εμπειρικών στοιχείων που εκπορεύονται από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών και αντικειμένων όπως κοινωνιολογία, οικονομικά, πολιτική, ιστορία, φιλοσοφία, δίκαιο, στατιστική, κλπ. Το μάθημα περιλαμβάνει δύο πτυχές. Σε θεωρητικό επίπεδο, ως ακαδημαϊκό αντικείμενο, αναφέρεται στη μελέτη, τη διερεύνηση και την ερμηνεία της Κοινωνικής Πολιτικής. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, ως πεδίο κοινωνικής παρέμβασης, αναφέρεται στη διαμόρφωση και την άσκηση κοινωνικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται η θεματολογία των μαθημάτων όπου παρουσιάζονται η έννοια και ο ρόλος της Κοινωνικής Πολιτικής, οι αρχές και οι αξίες της Κοινωνικής Πολιτικής, τα πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής, η ιστορία του κράτους ευημερίας και οι βασικοί παράγοντες εξέλιξης του, μοντέλα και θεωρίες ευημερίας, ο ρόλος της ιδεολογίας στην Κοινωνική Πολιτική, βασικές έννοιες όπως η ανάγκη, η φτώχεια, τα κοινωνικά δικαιώματα, κλπ.

Στόχοι

Αποστολή του μαθήματος είναι η γνωριμία με το επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής και τους ευγενείς στόχους του. Σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην προσέγγιση της ως μοχλού κοινωνικής παρέμβασης στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Οι φοιτητές πρέπει να κατανοήσουν την έννοια, το ρόλο, το περιεχόμενο και τις βασικές επιστημονικές προσεγγίσεις της Κοινωνικής Πολιτικής και να αντιληφθούν τις επιδράσεις της στην ατομική και την κοινωνική ευημερία. Τα μαθήματα αποσκοπούν στην παροχή των βασικών θεωρητικών γνώσεων αλλά και εμπειρικών στοιχείων μέσα από συνεχή παραδείγματα ώστε οι φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ευγενούς αποστολής της Κοινωνικής Πολιτικής και, ει δυνατό, να ενστερνισθούν τους στόχους της.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του 1ου εξαμήνου οι φοιτητές θα πρέπει:
να κατανοούν τις βασικές έννοιες της θεωρητικής ανάλυσης της Κοινωνικής Πολιτικής
να συνθέτουν επιχειρηματολογία για το σύγχρονο ρόλο της Κοινωνικής Πολιτικής σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο
να περιγράφουν και να συγκρίνουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις/μοντέλα Κοινωνικής Πολιτικής
να γνωρίζουν τα κοινωνικά προβλήματα, να αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές ανάγκες και να τα συνδέουν με συγκεκριμένες κοινωνικές πολιτικές αντιμετώπισης τους.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία  μαθήματα

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτό διαγώνισμα στο τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας με βάση το περιεχόμενο των μαθημάτων και τις συζητήσεις που αναπτύσσονται.

Βιβλιογραφία

Baldock J., Manning N., Miller S., Vickerstaff S. (1999), Social Policy, Oxford University Press, Oxford.

Βενιέρης Δ. (22013), Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά δικαιώματα: Το Τέλος των Ύμνων, Τόπος, Αθήνα.

Dean H. (2006), Social Policy, Polity, Cambridge.

Esping-Andersen C. (2006), Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα (αγγλική έκδοση 1990).

Esping-Andersen G, Gallie D., Hemerijck A., Myles J. (2006), Γιατί Χρειαζόμαστε ένα Νέο Κοινωνικό Κράτος, Διόνικος, Αθήνα.

Titmuss R. M. (1974), Social Policy: An Introduction, Allen & Unwin, London.