Αξιολόγηση και Εφαρμοσμένες Εκπαιδευτικές Πολιτικές (ΚΕΠ4) PDF Εκτύπωση

Αξιολόγηση και Εφαρμοσμένες Εκπαιδευτικές Πολιτικές (ΚΕΠ4)

Δέσποινα Τσακίρη

ECTS 4,5

Εκπόνηση ενός ερευνητικού σχεδίου από συγκροτημένες ομάδες φοιτητών προκειμένου να  διερευνήσουν μια εκπαιδευτική πολιτική που εστιάζει σε ζητήματα που μελετώνται από τη γνωστική περιοχή «Αξιολόγηση στην εκπαίδευση» και αφορούν:

 • Την αξιολόγηση προσώπων (μαθητών, εκπαιδευτικών, Διευθυντών ΣΜ, Σχολικών Συμβούλων κλπ)
 • Την αξιολόγηση δράσεων (αυτοαξιολόγηση ΣΜ, αξιολόγηση επιμορφωτικού προγράμματος εκπαιδευτικών, αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ).

Στόχοι:

 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μελετών εκπαιδευτικών πολιτικών στον τομέα της αξιολόγησης που έχουν θεσμοθετηθεί και εφαρμόζονται είτε πιλοτικά είτε καθολικά.
 • Να μυηθούν στην ερευνητική διαδικασία ζητημάτων της αξιολόγησης στην εκπαίδευση μέσω μιας διδακτικής μεθοδολογίας  η οποία ερείδεται σε συνεργατικές μορφές εργασίας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα είναι σε θέση :

 • Να οριοθετούν και να επεξεργάζονται ένα θέμα μέσα από το προτεινόμενο πεδίο που αφορά την εκπαιδευτική αξιολόγηση.
 • Να περιγράφουν και να αναλύουν ένα θεσμικό πλαίσιο.
 • Να εντοπίζουν βιβλιογραφία συναφή με το αντικείμενο μελέτης του ερευνητικού τους σχεδίου.
 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν όλα τα στάδια εκπόνησης ενός ερευνητικού σχεδίου.
 • Να συντάσσουν μια ερευνητική εργασία πάνω στο θέμα το οποίο μελέτησαν.

Δεξιότητες:

Οι αποκτηθείσες δεξιότητες αφορούν:

 • Την ανάπτυξη ενός σχεδίου έρευνας στην επιστημονική περιοχή της αξιολόγησης της εκπαίδευσης μέσα από την εφαρμογή συνεργατικών μορφών εργασίας.
 • Την αξιοποίηση των ΤΠΕ και ειδικότερα του προγράμματος Wiki ως ομαδοσυνεργατικής μεθόδου.
 • Τη σύνταξη μιας επιστημονικής εργασίας.
 • Την παρουσίαση και τεκμηρίωση σε κοινό των σταδίων εξέλιξης της εργασίας.

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις. Το μάθημα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική με δικαιολογημένες τρεις (3) απουσίες.

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται σε ομαδικό επίπεδο με την εκπόνηση μιας εργασίας, η οποία αποτυπώνει την πορεία εκπόνησης  και το αποτέλεσμα του  επιλεγέντος αντικειμένου μελέτης. Ωστόσο, στην υποβολή του τελικού «προϊόντος» της εργασίας αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησής της τεκμηριώνεται η συμμετοχή και η συμβολή του / της φοιτητή / τριας στην πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας η οποία λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογία του κάθε φοιτητή στο συγκεκριμένο μάθημα.

Βιβλιογραφία

Bonniol J.J., - Vial M. (2007), Τα μοντέλα αξιολόγησης: θεμελιώδη κείμενα με ερμηνευτικά σχόλια, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Creswell J. W. (2011), Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, Ίων / Έλλην, Αθήνα.
Μουζέλης Ν. (22009), Οργάνωση και Γραφειοκρατία. Ανάλυση των σύγχρονων θεωριών, Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Παπαδάκης Ν. (42009), Εκπαιδευτική πολιτική. Η εκπαιδευτική πολιτική ως κοινωνική πολιτική;, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
Robson C. (2007), Η έρευνα του πραγματικού κόσμου: Ένα μέσο για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές, Αθήνα: Gutenberg.
Τσακίρη Δ.  (2007), «Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση : ποικιλότητα και συνθετότητα νέων αιτημάτων και καταστάσεων στην εκπαιδευτική πράξη - Ερευνητικές διαπιστώσεις και προοπτικές» 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Αθήνα, 4-6/05/2007, σελ. 372-379 (Πλήρες κείμενο).
http://www.elliepek.gr/Documents/4o_Synedrio_Eisigiseis/372_379.pdf
Τσιβάκου Ι. (επιμ.) (1995), Δράση και σύστημα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων, Θεμέλιο, Αθήνα.