Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών, Προσφύγων και Μειονοτήτων (ΕΕ5) PDF Εκτύπωση

Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών, Προσφύγων και Μειονοτήτων (ΕΕ5)

Μιχάλης Φεφές

ECTS 4,5

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της εξέλιξης του νομοθετικού πλαισίου των αλλοδαπών καθώς και της μεταναστευτικής πολιτικής, όπως αυτή διαμορφώνεται από την ευρωπαϊκή πολιτική. Τέλος εξετάζεται η συμβολή του Δικαίου των αλλοδαπών στις γενικότερες κατευθύνσεις της κοινωνικής πολιτικής.

  • Ιστορική αναδρομή
  • Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο
  • Η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική

Στόχοι

Η κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου του Δικαίου αλλοδαπών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και των βασικών αξόνων διαμόρφωσης της μεταναστευτικής  πολιτικής.
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να αντιληφθούν οι φοιτητές το πλαίσιο της εξέλιξης του Δικαίου Αλλοδαπών μέσα από μία συγκριτική προσέγγιση, μελετώντας τις εφαρμογές των εν λόγω  πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δομή
13 τρίωρα μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.
Επιπλέον 10% για την εκπόνηση εργασιών σε εθελοντική βάση

Προτεινόμενα συγγράμματα

Παπαθεοδώρου Θ. (2010), Νομικό καθεστώς αλλοδαπών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
Παπασιώπη-Πασσά Ζ. (2007), Δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών, Σάκκουλας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.