Πολιτικές Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας (ΕΕ10) PDF Εκτύπωση

Πολιτικές Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας (ΕΕ10)

Δέσποινα Καρακατσάνη

ECTS 4,5

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι βασικοί άξονες στη χάραξη πολιτικής για την προστασία των παιδιών στον 20ό αι. στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο, ενώ αναλύονται επιμέρους ζητήματα διαχείρισης θεμάτων προστασίας, φροντίδας και μέριμνας της παιδικής ηλικίας. Ειδικότερα διερευνώνται οι πολιτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, για την υγειονομική φροντίδα και ιατρική περίθαλψη, για την προστασία της παιδικής εργασίας, καθώς και οι παρεμβάσεις και τα προγράμματα για τη στήριξη ευπαθών παιδιών και οικογενειών.

Στόχοι

Το μάθημα επιδιώκει να φέρει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε επαφή με τις σύγχρονες θεωρητικές αναζητήσεις στον χώρο της ιστορίας της παιδικής ηλικίας, με τους τρόπους και τις μεθόδους κοινωνικής πρόνοιας και τις πολιτικές προστασίας του παιδιού κατά τον 19ο και 20ό αι. εξετάζοντας σε βάθος θέματα από τον χώρο αυτό (υγεία, εργασία, διατροφή, πρόνοια, περίθαλψη, δικαιοσύνη) και αναλύοντάς τα μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και έρευνα. Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί να καταδείξει την αλλαγή των στάσεων απέναντι στο παιδί και την κοινωνική πρόνοια και φροντίδα του στη διαχρονία, αλλαγή η οποία βρίσκεται σε άμεση σχέση με παραμέτρους όπως τον χρόνο, τον τόπο, την κοινωνική τάξη, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνική και φυλετική καταγωγή. Στοχεύει επίσης να εμβαθύνει στις πολιτικές προστασίας, ελέγχου, μέριμνας, και επίβλεψης.

Προσδοκώμενα Mαθησιακά Αποτελέσματα

Εξετάζοντας την παιδική ηλικία υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε να βοηθήσουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες:
να αντιληφθούν την πολλαπλότητα και τη διαφορετικότητα της παιδικής ηλικίας
να διαπιστώσουν και να αναλύσουν τους διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της κοινωνικής πρόνοιας για το παιδί
να αποκτήσουν εργαλεία ανάλυσης των μοντέλων και των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας
να μπορούν να διαφοροποιήσουν το περιεχόμενο της κοινωνικής πρόνοιας και των σχετικών πολιτικών από την κοινωνική προστασία, επίβλεψη και επιτήρηση διεισδύοντας στις σχετικές επιστημονικές αναλύσεις και αναγνώσεις
να συσχετίσουν τις διάφορες πολιτικές με τις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές παραμέτρους
Να μπορούν να αναλύσουν το ελληνικό παράδειγμα και να το συγκρίνουν με τα αυτά άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος στηρίζεται
Α) σε απαλλακτική Εργασία που εκπονείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου,
Β) στη συμμετοχή στο πλαίσιο του μαθήματος σε συζητήσεις και αναλύσεις κειμένων.
Γ) Παρουσίαση εργασίας με power point.
Η εργασία, έκταση (ως 5000 λέξεις), θα πρέπει να βασίζεται σε βιβλιογραφία και σε ερευνητική μελέτη σε αρχεία ή ανάλυση κειμένων ή προφορικών μαρτυριών (ή και συνδυασμό των παραπάνω).
Εκτιμάται η πρωτοτυπία, η σύνθεση και η εμπεριστατωμένη ανάλυση, η σωστή δομή, παρουσίαση και βιβλιογραφία.

Βιβλιογραφία

Δασκαλάλης Δ. (2008), Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και παιδική ηλικία, Σάκκουλας, Αθήνα, Κομοτηνή.
Θεοδώρου Β., Καρακατσάνη Δ. (2010), Υγιεινής Παραγγέλματα. Ιατρική Επίβλεψη και Κοινωνική Πρόνοια για το Παιδί, Διόνικος, Αθήνα.
Κορασίδου Μ. (2002), Όταν η αρρώστια απειλεί. Επιτήρηση και Έλεγχος της Υγείας του Πληθυσμού στην Ελλάδα του 19ου αι., Τυπωθήτω, Αθήνα.
Λιάκος Α. (1993), Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα.
Μακρυνιώτη Δ. (επιμ.) (2001), Παιδική Ηλικία-Κείμενα, Νήσος, Αθήνα, (σ. 315- 345).
Μακρυνιώτη Δ. (επιμ.) (2010), Κόσμοι της παιδικής ηλικίας, Νήσος, Αθήνα.
Ρηγίνος Μ. (1995), Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ, Αθήνα.
Φουκώ Μ. (2011), Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, Πλέθρον, Αθήνα.
Vigarello G. (2000), Το καθαρό και το βρόμικο. Η σωματική υγιεινή από τον Μεσαίωνα ως σήμερα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα.