Ψηφιακός και Πληροφορικός Γραμματισμός (ΕΕ14) PDF Εκτύπωση

Ψηφιακός και Πληροφορικός Γραμματισμός (ΕΕ14)

Αθανάσιος Τζιμογιάννης

ECTS 4,5

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές α) να κατανοήσουν το επιστημολογικό πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού και την επίδραση του στην ατομική και κοινωνική ζωή και β) να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τις πολιτικές ψηφιακού γραμματισμού. Δίνεται έμφαση στα κοινωνικά μέσα (social media) και στην αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών του Ιστού  2.0.
Το περιεχόμενο σπουδών διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες:

 • Ψηφιακός γραμματισμός
 • Πληροφορικός γραμματισμός και προγράμματα σπουδών στην τυπική εκπαίδευση
 • Κοινωνικά μέσα (social media)
 • Πολιτικές για τον ψηφιακό γραμματισμό

Στόχοι

Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές

 • να αναπτύξουν ολοκληρωμένη εικόνα για το επιστημονικό πεδίο του ψηφιακού γραμματισμού
 • να μελετήσουν κριτικά τα προγράμματα σπουδών για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • να αναγνωρίζουν το ρόλο και την επίδραση των κοινωνικών μέσων (Ιστού 2.0) στην ατομική και κοινωνική ζωή
 • να γνωρίσουν και να αναλύσουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τον ψηφιακό γραμματισμό.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν

 • να διακρίνουν τις διαστάσεις του ψηφιακού γραμματισμού
 • να κατανοήσουν τους παράγοντες του ψηφιακού χάσματος και την επίδρασή του στα άτομα και στις κοινωνίες
 • να γνωρίσουν τα προγράμματα σπουδών για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • να εξοικειωθούν με εφαρμογές του Ιστού 2.0 και να διαπραγματευτούν το ρόλο τους στην εκπαίδευση και στη σύγχρονη κοινωνία
 • να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τις πολιτικές ψηφιακού γραμματισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δομή

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις για τα θεωρητικά αντικείμενα, εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο υπολογιστών και δραστηριότητες μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. Το μάθημα υποστηρίζεται από ειδική πλατφόρμα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης που έχει στηθεί από την Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης (http://moodle.korinthos.uop.gr).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση τις ατομικές εργασίες (20%), την ομαδική ερευνητική εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (30%) και τις τελικές γραπτές εξετάσεις (βαρύτητα 50%).

Βιβλιογραφία

Φάκελος μαθήματος (σημειώσεις διδάσκοντα, φύλλα εργασίας, άρθρα, δικτυακές πηγές κ.α.) που επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος.