Ειδικά Θέματα Υγειονομικής Πολιτικής (EE15) PDF Εκτύπωση

Ειδικά Θέματα Υγειονομικής Πολιτικής (EE15)

Κυριάκος Σουλιώτης

ECTS 4,5

Το μάθημα αυτό, μέσω αυτοτελών, σεμιναριακού τύπου, διαλέξεων, εμβαθύνει σε εξειδικευμένα θέματα υγειονομικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ανάγκες υγείας, τα προβλήματα και οι συμπεριφορές που αφορούν στην ψυχική υγεία, οι εξαρτήσεις, οι συνθήκες κάλυψης των αναγκών υγείας ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως πχ οι μετανάστες, οι φυλακισμένοι κ.λπ., το «στίγμα» με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι ασθενείς ειδικών κατηγοριών, οι διαδικασίες διεξαγωγής κλινικών ερευνών, τα ιατρικά λάθη, η διαχείριση εμπιστευτικών δεδομένων υγείας κ.ά. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας, την εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας, και τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία και στους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Στόχοι

 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν συγκεκριμένες, ειδικές περιοχές της υγείας και των υπηρεσιών υγείας.
 • Να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τη λογική ειδικών δράσεων και προγραμμάτων στον τομέα της υγείας.
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα της κριτικής και διεπιστημονικής ανάλυσης επιμέρους λειτουργιών των συστημάτων υγείας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους γύρω από συγκεκριμένες περιοχές  πολιτικής υγείας προκειμένου να μπορούν να αξιολογήσουν συγκεκριμένες επιλογές που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε ερευνητικές πρωτοβουλίες γύρω από ειδικά θέματα πολιτικής υγείας και να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης.
 • Μπορούν να προτείνουν λύσεις και επιλογές σε κρίσιμα, ειδικά θέματα πολιτικής υγείας, στη βάση της διεθνούς εμπειρίας και της αντίστοιχης επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Δομή

Το μάθημα συνίσταται σε δεκατρείς αυτοτελείς, σεμιναριακού τύπου, τρίωρες διαλέξεις. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει τη μορφή power point και οι φοιτητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές εξοικειώνονται με σύνθετα μεθοδολογικά εργαλεία έρευνας και ανάλυσης, προσαρμοσμένα σε εξειδικευμένα θέματα πολιτικής υγείας.

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές αξιολογούνται στη βάση ερευνητικής εργασίας σε θέμα του ενδιαφέροντός τους. Η εργασία εκπονείται σε ομάδες, με τον διδάσκοντα να παρακολουθεί την εξέλιξή τους με βάση ενδιάμεσα κείμενα που παραδίδει κάθε ομάδα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία

 • Γκόλνα Χ., Κοντιάδης Ξ., Σουλιώτης Κ. (2005), Φαρμακευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Λειτουργία της Αγοράς και Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Κοντιάδης Ξ., Σουλιώτης Κ. (επιμ.) (2010), Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου / Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Κυριόπουλος Γ., Λιονής Χ., Σουλιώτης Κ., Τσάκος Γ. (επιμ.) (2003), Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας,  Θεμέλιο,  Αθήνα.
 • Κυριόπουλος Γ., Λιονής Χ., Σουλιώτης Κ., κ.ά. (2010), Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Δημόσια Υγεία, Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Τούντας Γ. (2008), Υπηρεσίες Υγείας, Οδυσσέας / Νέα Υγεία, Αθήνα.
 • Τούντας Γ. (2000), Κοινωνία και Υγεία, Οδυσσέας / Νέα Υγεία, Αθήνα.
 • Υφαντόπουλος Γ. (2003), Τα Οικονομικά της Υγείας: Θεωρία και Πολιτική, Δαρδανός, Αθήνα.