Αρχές Διάχυσης και Επικοινωνίας της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Γνώσης (ΕΕ18) PDF Εκτύπωση

Αρχές Διάχυσης και Επικοινωνίας της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Γνώσης (ΕΕ18)

Βασίλης Κουλαϊδής

ECTS 4,5

Το μάθημα ασχολείται με τους μηχανισμούς, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε κοινά μη ειδικών. Η διάχυση αυτή έχει κρίσιμες επιπτώσεις για τη λήψη πληθώρας πολιτικών αποφάσεων στη σύγχρονη κοινωνία της Γνώσης.

Στόχοι

Στόχοι του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των φοιτητών με:

  • Τις θεωρίες της επικοινωνίας
  • Τα επικοινωνιακά πεδία εντός και διαμέσου των οποίων διακινείται η σύγχρονη τεχνολογική και επιστημονική γνώση (πεδίο της στενά εξειδικευμένης τεχνο-επιστημονικής κοινότητας, πεδίο της ευρύτερης τεχνο-επιστημονικής κοινότητας, πεδίο της παιδαγωγικής και πεδίο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης).
  • Τις διαδικασίες επικοινωνίας και πρόσληψης της επιστημονικής και  τεχνολογικής γνώσης στο δημόσιο πεδίο και τέλος,
  • Τις βασικές αρχές και μεθοδολογίες για τη διάχυση και την επικοινωνία της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε κοινά μη-ειδικών (π.χ. αφηγηματικός τρόπος γραφής, ο ρόλος των μεταφορών και των αναλογιών).

Προδοκώμενα Μαθησιακά Aποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν περιστάσεις υπό τις οποίες καθίσταται απαραίτητη η διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης προς κοινά μη ειδικών
  • Σχεδιάζουν δράσεις διάχυσης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και να αξιολογούν τα αποτελέσματά τους
  • Χρησιμοποιούν ποικίλα εργαλεία εκλαΐκευσης για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της εξειδικευμένης τεχνο-επιστημονικής γνώσης και της γνώσης των μη ειδικών.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τελικές γραπτές εξετάσεις (βαρύτητα 80%) αλλά και με μικρές ομαδικές εργασίες που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%).

Βιβλιογραφία

  • Halliday M.A.K. (2004), Η γλώσσα της επιστήμης, Μεταίχμιο, Αθήνα.
  • Κουλαϊδής Β., Δημόπουλος Κ, Σκλαβενίτη Σ., Χρηστίδου Β. (2002), Τα κείμενα της τεχνο-επιστήμης στο δημόσιο χώρο, Μεταίχμιο, Αθήνα.