Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Υ22) PDF Εκτύπωση

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Υ22)

Διδάσκων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης

Εργαστηριακοί συνεργάτες: Δημήτριος Ρούσσινος, Παναγιώτης Τσιωτάκης

ECTS 5

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής και να ενισχύσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης εφαρμογών των ΤΠΕ, που είναι απαραίτητες τόσο για τις σπουδές τους όσο και για τις κοινωνικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Το Περιεχόμενο Σπουδών είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις άξονες:

 • Αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής
 • Οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό σύστημα και ως σύστημα επικοινωνίας
 • Οι ΤΠΕ ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων
 • Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο

Στόχοι

Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές

 • να επικαιροποιήσουν και να ενισχύσουν γνώσεις Πληροφορικής και ΤΠΕ
 • να αναπτύξουν και να ενισχύσουν δεξιότητες χρήσης βασικών εφαρμογών γενικού σκοπού (κειμενογράφος, υπολογιστικό φύλλο, παρουσιάσεις) και υπηρεσιών Διαδικτύου
 • να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη εικόνα για το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην κοινωνία γενικότερα

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν

 • να υλοποιούν τις εργασίες  που τους ανατίθενται στον κειμενογράφο
 • να επιλύουν προβλήματα με το υπολογιστικό φύλλο
 • να δημιουργούν παρουσιάσεις για να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις εργασίες τους
 • να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών για την υλοποίηση των εργασιών τους
 • να αναπτύξουν στάσεις και αξίες, ώστε να κατανοήσουν το νέο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ψηφιακή εποχή.

Δομή

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις για τα θεωρητικά αντικείμενα (2 ώρες την εβδομάδα) και εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο υπολογιστών (2 ώρες την εβδομάδα). Η παρακολούθηση και η επιτυχής εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Το μάθημα υποστηρίζεται από ειδική πλατφόρμα μάθησης που έχει στηθεί και διαμορφωθεί από την Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης (http://eprl.korinthos.uop.gr/mylms/index.php).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση τις εβδομαδιαίες ατομικές εργασίες (20%), την ομαδική ερευνητική εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%) και τις τελικές γραπτές εξετάσεις (βαρύτητα 60%).

Βιβλιογραφία

Φάκελος μαθήματος (σημειώσεις διδάσκοντα, φύλλα εργασίας, άρθρα, δικτυακές πηγές κ.ά.) που επικαιροποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος.